Công ty Cổ phần An Thịnh - Mã CK : ATB

  • Doanh thu thuần
  • 56.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2015)
  • Lợi nhuận thuần
  • 5.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 22.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 11.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 685.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 35,099,022,276 70,283,370,578 56,184,645,049 -
Các khoản giảm trừ -305,001,725 -454,261,818 - -
Doanh số thuần 34,794,020,551 69,829,108,760 56,184,645,049 -
Giá vốn hàng bán -26,376,556,788 -53,903,559,922 -43,548,433,081 -
Lãi gộp 8,417,463,763 15,925,548,838 12,636,211,968 -
Thu nhập tài chính 2,401,827,354 2,916,555,383 2,417,114,705 -
Chi phí tài chính -4,716,588,840 -6,765,806,640 -5,880,535,213 -
Chi phí tiền lãi -4,716,588,840 -6,765,806,640 -5,880,535,213 -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -1,848,301,236 -2,020,740,922 -2,476,224,425 -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 4,254,401,041 10,055,556,659 6,696,567,035 -
Thu nhập khác 11,470,475 204,017,331 - -
Chi phí khác - -544,180,209 -179,306,571 -
Thu nhập khác, ròng 11,470,475 -340,162,878 -179,306,571 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 4,265,871,516 9,715,393,781 6,517,260,464 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -893,917,160 -2,044,701,630 -1,255,912,839 -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -893,917,160 -2,044,701,630 -1,255,912,839 -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 3,371,954,356 7,670,692,151 5,261,347,625 -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 3,371,954,356 7,670,692,151 5,261,347,625 -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 689 685 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -