Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai - Mã CK : ASM

  • Doanh thu thuần
  • 280.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 22.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 14.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 4,495.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,152,333,990,043 1,536,198,356,771 952,780,491,486 1,222,977,836,978
Các khoản giảm trừ -64,148,948,744 -129,708,154,836 -72,164,550,078 -23,689,038,720
Doanh số thuần 2,088,185,041,299 1,406,490,201,935 880,615,941,408 1,199,288,798,258
Giá vốn hàng bán -1,853,040,138,642 -1,062,153,110,781 -691,231,554,631 -1,001,869,699,030
Lãi gộp 235,144,902,657 344,337,091,154 189,384,386,777 197,419,099,228
Thu nhập tài chính 152,785,944,803 9,303,044,192 11,970,684,001 10,625,012,333
Chi phí tài chính -63,744,533,363 -41,872,667,203 -20,888,947,425 -52,680,947,242
Chi phí tiền lãi -65,056,070,580 -42,761,844,105 -17,880,872,209 -49,543,107,781
Chi phí bán hàng -54,546,776,726 -26,992,284,378 -32,719,089,195 -39,764,137,730
Chi phí quản lý doanh nghiệp -138,465,220,727 -98,984,827,905 -51,180,900,581 -22,615,245,646
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 159,989,211,695 224,899,145,060 107,217,704,879 92,983,780,943
Thu nhập khác 8,452,959,375 3,359,734,696 988,132,150 781,954,036
Chi phí khác -2,733,026,519 -4,818,946,357 -1,992,179,772 -351,902,593
Thu nhập khác, ròng 5,719,932,856 -1,459,211,661 -1,004,047,622 430,051,443
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - 14,371,479,983
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 165,709,144,551 223,439,933,399 106,213,657,257 107,785,312,369
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -17,124,096,914 -51,083,951,830 -22,001,097,813 -20,371,178,842
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -2,532,141,315 1,428,753,921 1,638,705,295 1,740,225,916
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -19,656,238,229 -49,655,197,909 -20,362,392,518 -18,630,952,926
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 146,052,906,322 173,784,735,490 85,851,264,739 89,154,359,443
Lợi ích của cổ đông thiểu số -8,140,223,973 667,963,566 220,109,418 3,315,915
Cổ đông của Công ty mẹ 154,193,130,295 173,116,771,924 85,631,155,321 89,151,043,528
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 701 787 616 1,698
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - 787 - -