Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ - Mã CK : APP

  • Doanh thu thuần
  • 119.1 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 22.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.3%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,575.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 82,840,793,476 97,985,284,284 104,058,678,211 138,608,728,508
Các khoản giảm trừ -336,812,845 -1,020,558,737 -305,650,549 -386,532,152
Doanh số thuần 82,503,980,631 96,964,725,547 103,753,027,662 138,222,196,356
Giá vốn hàng bán -55,709,067,000 -64,629,247,808 -71,191,129,841 -95,966,813,707
Lãi gộp 26,794,913,631 32,335,477,739 32,561,897,821 42,255,382,649
Thu nhập tài chính 34,333,754 52,263,574 63,599,916 241,107,960
Chi phí tài chính -1,400,844,534 -709,290,481 -1,345,615,237 -1,788,122,391
Chi phí tiền lãi -1,272,999,062 -507,666,924 -1,154,755,099 -1,537,074,383
Chi phí bán hàng -10,058,625,977 -10,973,701,665 -14,586,483,074 -19,725,391,256
Chi phí quản lý doanh nghiệp -13,227,098,587 -13,644,359,725 -11,769,166,662 -11,799,838,748
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 2,142,678,287 7,060,389,442 4,924,232,764 9,183,138,214
Thu nhập khác 251,188,109 27,535,502 99,471,305 412,360,562
Chi phí khác -261,564,296 - -16,051,153 -34,700,000
Thu nhập khác, ròng -10,376,187 27,535,502 83,420,152 377,660,562
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 2,132,302,100 7,087,924,944 5,007,652,916 9,560,798,776
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -563,296,544 -1,472,577,488 -1,151,689,895 -2,148,519,731
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -563,296,544 -1,472,577,488 -1,151,689,895 -2,148,519,731
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 1,569,005,556 5,615,347,456 3,855,963,021 7,412,279,045
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 1,569,005,556 5,615,347,456 3,855,963,021 7,412,279,045
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 537 1,208 973 1,870
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -