Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát - Mã CK : APG

  • Doanh thu thuần
  • 13.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • -30.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • -120.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • -162.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • -2,250.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 16,754,607,524 5,250,017,294 32,210,536,969 6,474,767,605
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 1,058,358,528 688,586,769 13,639,636,295 1,582,854,731
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn - - - 62,219,527
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán - - - -
Doanh thu hoạt động tư vấn 4,992,000,000 748,318,182 - 861,000,000
Doanh thu lưu ký chứng khoán 101,501,425 113,318,503 39,271,267 -
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá - - - -
Thu cho thuê sử dụng tài sản - - - -
Doanh thu khác - 101,454,343 103,105,232 3,968,693,347
Các khoản giảm trừ doanh thu - - - -
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 16,754,607,524 5,250,017,294 32,210,536,969 6,474,767,605
Chi phí hoạt động kinh doanh -2,153,714,458 -36,988,278 -2,593,371,028 8,627,057,760
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 14,600,893,066 5,213,029,016 29,617,165,941 15,101,825,365
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,525,964,295 -5,133,813,241 -5,211,822,849 -7,188,946,348
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,583,948,230 124,003,504 24,412,593,038 7,912,879,017
Thu nhập khác 3,400,000 - 753,765,881 -
Chi phí khác -234,081,186 - -900,000,000 -
Lợi nhuận khác -230,681,186 - -146,234,119 -
Lãi /lỗ từ công ty liên doanh/liên kết - - - -
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,353,267,044 124,003,504 24,266,358,919 7,912,879,017
Chi phí thuế thu nhập hiện hành -2,070,257,909 - - -
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại - - - -
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,283,009,135 124,003,504 24,266,358,919 7,912,879,017
Lợi ích cổ đông thiểu số - - - -
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 8,283,009,135 124,003,504 24,266,358,919 7,912,879,017
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 612 9 1,794 585