Công ty Cổ phần Nam Việt - Mã CK : ANV

  • Doanh thu thuần
  • 3,319.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 97.7 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 14.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,488.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,962,439,024,515 2,847,113,325,051 2,528,418,757,280 2,780,079,954,026
Các khoản giảm trừ -13,298,465,255 -22,587,958,113 -33,995,617,710 -10,336,726,462
Doanh số thuần 2,949,140,559,260 2,824,525,366,938 2,494,423,139,570 2,769,743,227,564
Giá vốn hàng bán -2,516,690,402,944 -2,463,126,958,386 -2,111,826,263,293 -2,349,241,515,044
Lãi gộp 432,450,156,316 361,398,408,552 382,596,876,277 420,501,712,520
Thu nhập tài chính 19,624,551,613 154,496,068,178 40,941,885,959 20,895,545,300
Chi phí tài chính -63,841,930,045 -89,338,096,955 -117,116,505,536 -83,338,624,982
Chi phí tiền lãi -56,834,291,215 -76,318,357,966 -81,839,334,230 -65,851,935,203
Chi phí bán hàng -145,839,451,266 -135,790,798,077 -160,468,767,969 -192,476,479,686
Chi phí quản lý doanh nghiệp -39,379,588,561 -134,238,562,073 -69,659,169,698 -113,734,619,822
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 198,256,530,552 39,254,319,502 8,417,900,915 51,847,533,330
Thu nhập khác 2,694,196,930 4,101,208,373 10,382,901,847 13,440,285,795
Chi phí khác -34,344,473,534 -14,516,961,415 -13,651,122,377 -3,735,567,137
Thu nhập khác, ròng -31,650,276,604 -10,415,753,042 -3,268,220,530 9,704,718,658
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 166,606,253,948 28,838,566,460 5,149,680,385 61,552,251,988
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -23,141,831,981 -14,776,154,904 -3,963,825,142 -233,265,138
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 534,750,000 -630,000,000 405,000,000 -12,750,000
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -22,607,081,981 -15,406,154,904 -3,558,825,142 -246,015,138
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 143,999,171,967 13,432,411,556 1,590,855,243 61,306,236,850
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,632,610,435 -6,010,201,061 66,993,679 -53,340,284
Cổ đông của Công ty mẹ 142,366,561,532 19,442,612,617 1,523,861,564 61,359,577,134
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,142 273 23 935
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -