Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Mã CK : AMS

  • Doanh thu thuần
  • 1,048.0 (tỷ VNĐ) (Năm 2016)
  • Lợi nhuận thuần
  • 17.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,347.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,151,396,380,979 1,048,047,989,445 - -
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 1,151,396,380,979 1,048,047,989,445 - -
Giá vốn hàng bán -1,067,327,213,460 -952,729,185,202 - -
Lãi gộp 84,069,167,519 95,318,804,243 - -
Thu nhập tài chính 1,467,813,542 1,021,309,784 - -
Chi phí tài chính -35,655,157,105 -36,024,915,781 - -
Chi phí tiền lãi -35,041,381,876 -35,305,395,737 - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -38,837,479,515 -36,818,457,361 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 11,199,973,073 23,519,664,192 - -
Thu nhập khác 13,073,339,695 2,458,067,084 - -
Chi phí khác -8,361,119,082 -3,537,999,895 - -
Thu nhập khác, ròng 4,712,220,613 -1,079,932,811 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 15,912,193,686 22,439,731,381 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -3,674,333,502 -5,117,456,194 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 16,485,017 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -3,674,333,502 -5,100,971,177 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 12,237,860,184 17,338,760,204 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số 873,841,683 649,912,635 - -
Cổ đông của Công ty mẹ 11,364,018,501 16,688,847,569 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 736 1,347 - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -