Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Mã CK : AGF

  • Doanh thu thuần
  • 2,079.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 11.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 15.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 962.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - 3,331,232,037,722 2,370,677,615,110 2,788,619,755,130
Các khoản giảm trừ - -10,700,767,127 -10,628,878,278 -8,294,701,795
Doanh số thuần - 3,320,531,270,595 2,360,048,736,832 2,780,325,053,335
Giá vốn hàng bán - -3,102,481,747,826 -2,141,755,925,506 -2,442,577,662,787
Lãi gộp - 218,049,522,769 218,292,811,326 337,747,390,548
Thu nhập tài chính - 22,526,286,484 19,179,200,908 49,566,780,292
Chi phí tài chính - -82,513,828,018 -76,560,295,795 -54,437,116,020
Chi phí tiền lãi - -60,417,466,476 -47,687,597,206 -51,915,492,372
Chi phí bán hàng - -133,760,688,288 -142,026,428,853 -218,806,915,104
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -20,104,747,057 -23,390,436,908 -31,193,182,142
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 4,196,545,890 -4,505,149,322 82,876,957,574
Thu nhập khác - 1,578,930,361 6,441,790,153 11,521,525,065
Chi phí khác - -1,256,616,461 -765,242,629 -4,056,834,373
Thu nhập khác, ròng - 322,313,900 5,676,547,524 7,464,690,692
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 4,518,859,790 1,171,398,202 90,341,648,266
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -706,813,276 -202,675,068 -12,446,136,435
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 748,431,138 -348,182,274 -5,770,935,268
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - 41,617,862 -550,857,342 -18,217,071,703
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 4,560,477,652 620,540,860 72,124,576,563
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ - 4,560,477,652 620,540,860 72,124,576,563
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 162 142 2,822
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -