Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - Mã CK : ACS

  • Doanh thu thuần
  • 260.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.2%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,109.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 301,473,997,755 333,366,969,586 247,318,905,456 109,422,972,293
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 301,473,997,755 333,366,969,586 247,318,905,456 109,422,972,293
Giá vốn hàng bán -272,044,830,363 -304,746,477,679 -224,625,956,946 -92,016,307,183
Lãi gộp 29,429,167,392 28,620,491,907 22,692,948,510 17,406,665,110
Thu nhập tài chính 5,291,946,375 4,932,692,217 4,280,225,347 16,350,949
Chi phí tài chính -7,673,741,900 -6,777,613,199 -7,574,119,393 -8,932,234,812
Chi phí tiền lãi -7,316,190,441 -6,729,613,199 -7,479,119,393 -8,910,745,723
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -20,447,105,764 -18,195,738,545 -13,925,545,801 -7,960,898,927
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 6,737,918,245 8,579,832,380 5,473,508,663 529,882,320
Thu nhập khác 2,024,766,487 861,124,838 1,277,843,504 446,339,973
Chi phí khác -42,257,824 -398,374,013 -1,265,580,183 -182,125,998
Thu nhập khác, ròng 1,982,508,663 462,750,825 12,263,321 264,213,975
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 8,720,426,908 9,042,583,205 5,485,771,984 794,096,295
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,748,818,543 -1,858,743,444 -1,404,194,735 -214,768,905
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,748,818,543 -1,858,743,444 -1,404,194,735 -214,768,905
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 6,971,608,365 7,183,839,761 4,081,577,249 579,327,390
Lợi ích của cổ đông thiểu số -29,215,424 - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 7,000,823,789 7,183,839,761 4,081,577,249 579,327,390
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,785 1,868 1,061 151
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -