BizLIVE - Lợi nhuận quý I của ABIC chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bảo hiểm với mức tăng 11,6%, dù tăng trưởng từ mảng tài chính cao hơn, ở mức 22%.
Quý I, Công ty Bảo hiểm Nông nghiệp lãi ròng gần 82 tỷ đồng, tăng 36%
Ảnh minh họa.
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với lợi nhuận đạt được khả quan.
Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 14%, đạt 473 tỷ đồng.
Nguồn thu phí từ mảng sức khoẻ và tai nạn con người chiếm chủ yếu 71,6% và đạt 338,9 tỷ đồng; Thu phí từ xe cơ giới đứng thứ 2 với tỷ lệ 14,1%, 66,7 tỷ đồng; Thu phí từ tài sản và thiệt hại chiếm 10,6%, đạt 50,6 tỷ đồng; Thu phí từ nông nghiệp chỉ vỏn vẹn 602 triệu đồng, tỷ trọng 0,12%…
Trong kỳ, phí nhượng tái bảo hiểm tăng 54%, đạt 24,7 tỷ đồng. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác về bảo hiểm cũng gấp 2,4 lần cùng kỳ, đạt 8,8 tỷ đồng.
Do đó, doanh thu thuần về kinh doanh bảo hiểm tăng 17%, đạt 396 tỷ đồng.
3 tháng đầu năm, ABIC chi bồi thường bảo hiểm gốc 96,2 tỷ đồng, tăng gần 20%, trong đó chủ yếu chi bồi thường sức khoẻ và tai nạn con người 67,7 tỷ đồng (70,5%); bồi thường xe cơ giới 23 tỷ đồng (24%); bồi thường tài sản và thiệt hại 3,8 tỷ đồng (4%), bồi thường nông nghiệp 49 triệu đồng (0,5%)…
Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm trong kỳ là 204 tỷ đồng, tăng 23%.
Lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm tăng 11,6%, đạt 191 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 22%, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn. Lợi nhuận khác đóng góp 416 triệu đồng.
Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 3 tỷ đồng, ở mức 123 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế tăng gần 30%, đạt 102 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 36%.
Tính đến 31/3/2020, tổng tài sản của ABIC đạt 2.679 tỷ đồng, tăng 4,3%, chủ yếu tăng ở khoản tiền mặt 69% lên 80,5 tỷ đồng và tăng ở khoản mục phải thu ngắn hạn khác 54% lên 96 tỷ đồng.

LAN ANH