BizLIVE - Sáng nay (27/6), Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
ĐHĐCĐ Bảo Việt: Kế hoạch lợi nhuận 1.348 tỷ đồng năm 2018
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt. Ảnh: Trần Thúy
Kế hoạch lợi nhuận 1.348 tỷ đồng
Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo Bảo Việt cho biết, kết thúc năm 2017, tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 32.748 tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch năm và tăng trưởng 27,5% so với năm 2016.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.934 tỷ đồng, vượt 29,9% kế hoạch và tăng trưởng 38,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.603 tỷ đồng, vượt 34,2% kế hoạch và tăng 37,6% so với năm trước.
Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.056 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.026 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 15,1%.
Sang năm 2018, Bảo Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 36.799 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.348 tỷ đồng.
Tổng doanh thu của công ty mẹ năm 2018 dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng.
Lãnh đạo Bảo Việt cũng cho biết, kế hoạch năm 2018 được xây dựng dựa trên cơ sở lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhận thọ là 4%, bằng lãi suất trích lập năm 2017.
Trong điều kiện thị trường lãi suất trái phiếu chính phủ biến động như hiện nay, căn cứ lãi suất trích lập dự phòng thực tế theo quy định và tình hình thị trường, HĐQT sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của tập đoàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Chia cổ tức 10%
Về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và năm 2018, HĐQT Bảo Việt trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%, tương đương với số tiền dự kiến để chia cổ tức là hơn 700 tỷ đồng, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế của năm.
Tương tự, kế hoạch chia cổ tức năm 2018 dự kiến cũng là 10%, với giả định lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ là 4%. Tuy nhiên, lãnh đạo Bảo Việt cũng cho hay, tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được nghiên cứu, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2018 và nhu cầu đầu tư tiếp theo của tập đoàn.
Bầu HĐQT, BKS với nhiều gương mặt mới
Cũng tại đại hội lần này, Bảo Việt tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023 với số lượng thành viên HĐQT là 9 thành viên và số lượng BKS là 3 người.
Các thành viên HĐQT mới gồm 9 cá nhân, trong đó có 5 gương mặt cũ là 4 thành viên mới:
1. Đào Đình Thi
2. Thân Hiền Anh
3. Nguyễn Minh Hoàng
4. Nguyễn Duy Khánh
5. Shuichi Sakai
6. Đỗ Trường Minh (thành viên mới)
7. Nguyễn Xuân Việt (thành viên mới)
8. Kazuhiko Arai (thành viên mới)
9. Trần Thị Diệu Hằng (thành viên mới)
Ba thành viên Ban kiểm soát gồm:
1. Nguyễn Ngọc Thuỵ
2. Tiến Hùng
3. Trần Thị Phương (thành viên mới)
Thảo luận
Xin Ban lãnh đạo cho biết tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm?
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu hợp nhất của tập đoàn ước đạt 20.404 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 35,2% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 6 tháng ước đạt 686 tỷ đồng, bằng 50,9% so với kế hoạch cả năm.
Trong đó, doanh thu 6 tháng của công ty mẹ ước đạt 711 tỷ đồng, tương đương 49,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 519 tỷ, tương đương 49,4% kế hoạch.
Trong thời gian tới, Sumitomo Life sẽ hỗ trợ Bảo Việt như thế nào?
Ông Shuichi Sakai, đại diện của Sumitomo Life, Thành viên HĐQT BVH: Sumitomo Life là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản, có kinh nghiệm hoạt động hơn 100 năm. Chính vì vậy, một trong những hoạt động chính của chúng tôi trong hợp tác với tập đoàn Bảo Việt chính là hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
Với những kinh nghiệm có được tại thị trường Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục có những hỗ trợ Bảo Việt trong việc phát triển sản phẩm, phát triển mạng lưới kinh doanh và hệ thống công nghệ thông tin. Chúng tôi tin tưởng, với sự hợp tác hỗ trợ giữa hai bên, Bảo Việt sẽ tiếp tục củng cố nền tảng kinh doanh, tăng thị phần trong mảng bảo hiểm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục có những hợp tác với công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt trong quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, các vấn đề về tuân thủ, quản trị doanh nghiệp.
Xin cho biết kế hoạch đầu tư ngoài ngành năm 2018?
Trong năm 2018, chúng tôi không có kế hoạch đầu tư ngoài ngành.

TRẦN THÚY