BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2018 tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 987 tỷ đồng, tăng trưởng 16%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với nửa đầu năm 2017.
BIC: 6 tháng lợi nhuận tăng trưởng 37%, hoàn thành 66% kế hoạch năm
Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC An báo cáo Hội nghị về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 20/7/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nửa đầu năm 2018 tăng trưởng không đạt như kỳ vọng (ước tính tăng trưởng khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam).
Tuy nhiên, BIC vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018 đạt 987 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 48% kế hoạch năm.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với nửa đầu năm 2017, hoàn thành 66% kế hoạch năm, trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng BIC đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, hoạt động bán lẻ nửa đầu năm 2018 của BIC cũng đạt được rất nhiều kết quả ấn tượng với sự tăng trưởng nhanh của các kênh phân phối bán lẻ như Bancassurance tăng trưởng 54%, hay bảo hiểm trực tuyến (57%).
Tại thị trường hải ngoại, hoạt động kinh doanh của 2 liên doanh LVI (tại Lào) và CVI (tại Campuchia) nửa đầu năm 2018 cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là LVI với doanh thu tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành hơn 60% kế hoạch năm.
Năm 2018, BIC đặt kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 190 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN