Thanh tra Bộ Xây dựng xử lý kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng

Khương Nguyễn

11:26 18/01/2016

BizLIVE -

Bộ Xây dựng cho biết, trong giai đoạn 2011 – 2015, bộ đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền khoảng 3.300 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư là 82.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 4,3%).

Thanh tra Bộ Xây dựng xử lý kinh tế hơn 3.000 tỷ đồng

5 năm, Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền khoảng 3.300 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư là 82.000 tỷ đồng. ảnh: Khương Nguyễn

Đây là thông số tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra ngành Xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 được Bộ Xây dựng đưa ra mới đây. Theo đó, công tác thanh tra năm 2015 đã bám sát định hướng, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả; đảm bảo phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năm 2015, Bộ Xây dựng đã triển khai, thực hiện 79 đoàn thanh tra, kiểm tra (đạt 115% Kế hoạch); ban hành 63 kết luận thanh tra, 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm; kiến nghị điều chỉnh thanh toán, xuất toán, thu hồi các khoản chi sai; xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân; kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền: 926,9 tỷ đồng chiếm 2,38% trên tổng giá trị dự toán được phê duyệt.

Tính trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Xây dựng đã triển khai 310 đoàn thanh tra, công bố 290 kết luận thanh tra, 189 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền khoảng 3.300 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư là 82.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 4,3%).

Trong đó, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện, nhất là việc triển khai Luật tiếp công dân, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đa số các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung giải quyết. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ cương và kỷ luật hành chính qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ghi nhận trong năm 2015, đã tiếp 481 lượt người, hướng dẫn giải quyết trên 20 đoàn đông người, 27 vụ việc kéo dài phức tạp; tiếp nhận 775 lượt đơn; Ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại; văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết, các báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội.

KHƯƠNG NGUYỄN