Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Kiều Châu

10:02 22/11/2016

BizLIVE - Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn có quy mô nghiên cứu khoảng 1.340ha; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 59.900 người.

Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Đô thị vệ tinh Sóc Sơn qua định hướng phát triển không gian.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn khu 5 (khu vực hồ Đồng Quan và phụ cận, tỷ lệ 1/2000) thuộc địa giới hành chính các xã: Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình, Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.
Theo quyết định, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn có quy mô nghiên cứu khoảng 1.340ha; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 59.900 người.
Quy hoạch phân khu trên quan điểm kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh; hình thành các khu chức năng đô thị, các khu chức năng đặc thù. Tạo lập không gian chuyển tiếp giữa khu vực trong và ngoài đô thị vệ tinh.
Quy hoạch xác định khung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được phê duyệt trong khu vực nghiên cứu; cập nhật kế thừa có chọn lọc (trên cơ sở đánh giá mức độ phù hợp với quy hoạch chung) kết quả nghiên cứu của các đồ án đã triển khai, chưa được phê duyệt.
Đồng thời, phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, quy hoạch ngành, chuyên ngành được phê duyệt có liên quan đến phân khu đô thị. Cụ thể hóa về phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đặc thù, các dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa tại khu vực.
UBND TP Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, các bộ, sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương liên quan trong quá trình lập quy hoạch phân khu, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, chủ động đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp và có giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu.

KIỀU CHÂU