Phải dùng tiền đồng để mua bán nợ xấu

Trần Giang

09:20 21/07/2015

BizLIVE -

Để mua bán nợ xấu, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi là TCTD) phải sử dụng tiền đồng.

Phải dùng tiền đồng để mua bán nợ xấu

TCTD mua bán nợ xấu phải dùng tiền đồng

Theo đó, bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện mua, bán nợ và thu hồi khoản nợ được mua.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2015/TT-NHNN về hoạt động mua bán nợ của TCTD. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2015 và Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN (21/12/2006) sẽ hết hiệu lực.

Một trong nội dung của Thông tư 09, đó là hoạt động mua bán nợ xấu phải sử dụng tiền đồng. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp TCTC bán khoản nợ bằng ngoài tệ cho bên mua nợ là người không cư trú.

Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền của khoản nợ hoặc đồng tiền khác theo thỏa thuận giữa bên mua nợ và bên nợ phù hợp với quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

“Khi thực hiện mua, bán nợ với TCTD, bên mua nợ sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND để thực hiện thanh toán bằng VND để thực hiện thanh toán cho TCTD tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ đối với trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là VND”, Thông tư quy định.

Khi thu hồi nợ từ các khoản nợ được mua, số tiền thu hồi nợ phải được chuyển vào 1 tài khoản thanh toán bằng VND và 1 tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (đối với trường hợp khoản nợ được thu hồi bằng ngoài tệ) của bên mua nợ mở tại NHTM, được phép hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 5 của Thông tư cũng quy định các TCTD phải hoạt động mua bán nợ không trái với nội dung quy định tại hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết giữa bên bán nợ, khách hàng và bên bảo đảm.

Theo đó, TCTD chỉ được mua nợ khi được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ tại giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD, giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. trường hợp bán nợ thì không phải xin phép NHNN.

Thông tư cũng quy định bên bán nợ không mua lại các khoản nợ đã bán. Cụ thể, TCTD không được bán nợ cho công ty con của chính TCTD đó, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của TCTD mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của TCTD chỉ được mua nợ của TCTD khác khi TCTD mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ  theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, thì bên bán nợ và các bên mua nợ thỏa thuận với nhau về tỷ lệ tham gia, phương thực thực hiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, phân chia giá tài sản đảm bảo (nếu có) cho phần nợ được mua, bán và các nội dung cụ thể khác tài hợp động mua, bán nợ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

“Đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cam kết mua nợ là hoạt động mà chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài sở hữu 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nới chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính.

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cam kết mua nợ là hoạt động ngân hàng mẹ được phép thực hiện tại nước nguyên xứ”, Thông tư quy định.

Thông tư cũng quy định, TCTD quyết định lựa chọn một trong các phương thực mua, bán nợ theo phương pháp thỏa thuận (thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán nợ và bên mua nợ hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới) hoặc đấu giá (bên bán nợ thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản hoặc tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ).

Việc xác định giá mua, bán nợ đối với mua bán nợ theo phương thức thỏa thuận, giá khởi điểm được xác định trên cơ sở giá trị ghi số khoản nợ, khoản lãi mà bên nợ sẽ phải trả trong tương lại, phân loại nhóm nợ, khả năng thu hồi của khỏa nợ và giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).

Hoăc TCTD có quyền thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện định giá mua, bán nợ đối với phương thực thỏa thuận. Giá khởi điểm đối với mua bán nợ theo phương thức đấu giá để hội đồng mua bán nợ quyết định.

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 828.29 ▲ 8.86 (1.07%)

 
VN-Index 828.29 8.86 1.07%
HNX-Index 109.84 0.54 0.49%
UPCOM 54.21 -0.11 -0.21%
DJIA 22,871.72 30.71 0.13%
Nasdaq 6,605.8 14.29 0.22%
Nikkei 225 21,255.56 100.38 0.47%
FTSE 100 7,536.53 1.09 0.01%

BizLIVE - Gặp gỡ