Không cung cấp báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ bị áp lãi suất 250%?

Trần Giang

11:22 21/07/2015

BizLIVE -

Có thể doanh nghiêp sẽ bị áp hệ số rủi ro tín dụng 300% nếu âm vốn chủ sở hữu hoặc bằng 0. Đối với những doanh nghiệp không cung cấp báo cáo tài chính cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để tính các chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bảy, vốn chủ sở hữu sẽ bị áp hệ số rủi ro tín dụng 250%. Riêng với doanh nghiệp mới thành lập chưa được 1 năm sẽ bị áp hệ số rủi ro tín dụng 200%...

Không cung cấp báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ bị áp lãi suất 250%?

Doanh nghiệp bị âm vốn hoặc bang 0 có thể bị áp lãi suất 300%

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra lấy ý kiến.

Theo lộ trình triển khai Basel II đã được Thống đốc phê duyệt, đến cuối năm 2015 có ít nhất 10 ngân hàng được lựa chọn thực hiện Basel II theo Phương pháp tiêu chuẩn.

Do đó, NHNN cần phải ban hành văn bản hướng dẫn về lệ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II  để làm khuôn khổ pháp lý cho các ngân hàng thực hiện và NHNN thanh tra, giám sát việc thực hiện của các ngân hàng.

Theo đó, Điều 9 của Dự thảo Thông tư sẽ thực hiện theo phương pháp chuẩn hóa của Basel II năm 2006 về việc tính hệ số rủi ro tín dụng và hệ số chuyển đổi. Tuy nhiên, NHNN nhấn mạnh để khắc phục một số hạn chế tại phương pháp chuẩn hóa của Basel II năm 2006, Thông tư đã áp dụng theo hướng dẫn mới của Ủy ban Giám sát Basel đã sửa đổi, bổ sung tháng 3/2015 trên  cơ sở nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tế của Việt Nam.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định, đối với khoản phải đòi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác hệ số rủi ro sẽ căn cứ vào thứ hạng tín nhiệm. Trong đó, thứ hạng tín nhiệm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thứ hạng tín nhiệm của ngân hàng nước ngoài.

Hệ số rủi ro tín dung đối với khoản phải đòi TCTD

Theo Dự thảo Thông tư, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có xếp hạng là 250% đối với khoản phải đòi có thời hạn từ 3 tháng trở lên và 120% đối với khoản phải đòi có thời hạn dưới 3 tháng.

Trong đó, thứ hạng tín nhiệm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thứ hạng tín nhiệm của ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng thống nhất thứ hạng tín nhiệm do tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập để quản lý rủi ro và áp dụng hệ số rủi ro tín dụng theo quy định tại Thông tư này.

Đối với khoản phải đòi doanh nghiệp (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), trừ các khoản phải đòi quy định tại khoản 9 Điều 9, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng 300% đối với các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm hoặc bằng 0.

Hệ số rủi ro tín dung đối với khoản vay phải đòi doanh nghiệp 

Hệ số rủi ro tín dụng 250% được áp dụng đối với các doanh nghiệp không cung cấp Báo cáo tài chính cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để tính các chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bảy, vốn chủ sở hữu. Đối với các doanh nghiệp mới được thành lập chưa được 01 năm, hệ số rủi ro tín dụng là 200%.

Đối với các khoản phải đòi được xác định là tài trợ dự án, tài trợ mua máy móc thiết bị và tài trợ mua hàng hóa mà nguồn hoàn trả tương ứng từ doanh thu dự án, dòng tiền của sử dụng máy móc, thiết bị và bán hàng hóa, hệ số rủi ro tín dụng áp dụng hệ số cao hơn giữa hệ số rủi ro tín dụng 160% và hệ số rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8(a) Điều 9.

Đối với các khoản phải đòi được xác định là tài trợ để sở hữu đất đai, bất động sản để kinh doanh bất động sản mà nguồn hoàn trả từ nguồn tiền kinh doanh dự án bất động sản đó (bán, cho thuê…  ), hệ số rủi ro tín dụng áp dụng hệ số cao hơn giữa hệ số rủi ro tín dụng 200% và hệ số rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8(a) Điều 9.  

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể hệ số rủi ro tín dụng đối với khoản phải đòi được đảm bảo bằng bất động sản không kinh doanh, bất động sản kinh doanh, bất động sản hỗn hợp bất động sản kinh doanh và bất động sản không kinh doanh.

Hệ số rủi ro tín dụng đối với khoản phải đòi được đảm bảo bằng bất động sản  

Theo đó, hệ số rủi ro tín dụng 250% được áp dụng đối với khoản phải đòi được đảm bảo bằng bất động sản mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có thông tin về tỷ lệ bảo đảm (LTV), Tỷ lệ thu nhập (DSC).

Đối với cấp tín dụng bán lẻ, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ áp hệ số rủi ro là 75%, trừ các khoản cấp tín dụng bán lẻ là nợ xấu.

Riêng với khoản phải đòi là nợ xấu, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể hệ số rủi ro của các khoản nợ xấu tương ứng với giá trị dự phòng cụ thể. Cụ thể, đối với khoản phải thu phát sinh từ việc bán nợ xấu, hệ số rủi ro là 300%. Đối với khoản đầu tư công cụ nợ thứ cấp, công cụ vốn, cho vay để kinh doanh chứng khoán, hệ số rủi ro áp dụng là 150%. Đối với các tài sản khác, hệ số rủi ro tín dụng là 100%.

 

TRẦN GIANG

Bảng giáThị trường

VN-Index 827.72 ▼ -0.57 (-0.07%)

 
VN-Index 827.72 -0.57 -0.07%
HNX-Index 109.43 -0.41 -0.38%
UPCOM 54.39 -0.01 -0.02%
DJIA 22,956.96 85.24 0.37%
Nasdaq 6,624.0 18.2 0.27%
Nikkei 225 21,336.12 80.56 0.38%
FTSE 100 7,543.09 16.12 0.21%

BizLIVE - Gặp gỡ