ĐHĐCĐ SCB: Cổ đông than “quá khổ”, muốn SCB mua lại cổ phần nhỏ lẻ

Lan Anh

10:11 18/04/2017

BizLIVE - Tổng giám đốc SCB cho biết đến nay sau thời gian tái cơ cấu 2012 – 2016, đến nay SCB đã khắc phục 77% mà Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra đối với SCB.

ĐHĐCĐ SCB: Cổ đông than “quá khổ”, muốn SCB mua lại cổ phần nhỏ lẻ

Toàn cảnh đại hội

Sáng ngày 18/4/2017, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại TP.HCM.
Báo cáo cổ đông, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, cho biết về tình hình hoạt động SCB sau hợp nhất. Theo đó, ngay sau khi hợp nhất, SCB đã chú trọng thực hiện các giải pháp tăng vốn huy động nhằm đảm bảo thanh khoản và tái cấu trúc nguồn vốn và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. SCB đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đối với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng bạn trước hợp nhất.
Đến cuối năm 2016, cơ cấu huy động vốn của SCB được cải thiện. Trong đó, huy động thị trường 1 của ngân hàng chiếm tỷ lệ 89,5%, huy động thị trường 2 chiếm 8,9% và vay Ngân hàng Nhà nước chiếm 1,7% tổng nguồn vốn huy động.
Về khoản vay Ngân hàng Nhà nước, SCB đã tất toán toàn bộ dư nợ vay tái cấp vốn. Đến 31/12/2016, số dư vay Ngân hàng Nhà nước còn 5.633 tỷ đồng. Số vay Ngân hàng Nhà nước gồm khoản vay chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá trên thị trường mở là 5.589 tỷ đồng.
Về khoản vay liên ngân hàng, SCB đã hoàn trả toàn bộ các khoản vay hỗ trợ liên ngân hàng. Tính đến 31/12/2016, huy động thị trường 2 ở mức 29.902 tỷ đồng, giảm 3.997 tỷ đồng so với đầu năm 2012.
Về tổng tài sản của SCB tính đến 31/12/2016 đạt 361.682 tỷ đồng, tăng 216.868 tỷ đồng so với đầu năm 2012. Tính trung bình, giai đoạn 2012 – 2016, tổng tài sản bình quân 20%/năm. SCB đứng thứ 5 về tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng.
Về tín dụng, SCB từng bước đa dạng hóa và mở rộng thị phần cho vay. Tính đến cuối năm 2016 đạt 222.183 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2012 – 2016 đánh dấu tích cực công tác xử lý và thu hồi nợ, nhờ vậy SCB đã đưa nợ xấu xuống còn 0,68%.
Vốn điều lệ tăng 2 lần với nguồn vốn tăng thêm là 3.711 tỷ đồng lên mức 14.295 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016.
Năm 2017, SCB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 16.000 tỷ đồng.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực bắt đầu có lãi như: thu phí dịch vụ đạt 566 tỷ đồng, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối đạt 40,7 tỷ đồng, thu nhập từ kinh doanh chứng khoán đạt 250 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2016, SCB đạt 136 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 74,3% kế hoạch.
Tổng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2012 – 2016 ở mức 6.638 tỷ đồng, trong đó trích lập trái phiếu VAMC là 3.369 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh năm 2017, SCB dự kiến tổng tài sản ở mức 427.021 tỷ đồng, tăng 18%.
Tổng dư nợ tín dụng dự kiến 251.234 tỷ đồng, tăng 14,1%.
Góp vốn và đầu tư dự kiến 92.801 tỷ đồng, tăng 44%.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến 171 tỷ đồng, tăng 25%.
Năm 2016, SCB sẽ không chia cổ tức và dùng phần lợi nhuận giữ lại này để bổ sung tăng vốn tự có nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tài chính.
Kế hoạch cổ tức năm 2017 sẽ dựa trên cơ sở trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Năm 2017, SCB sẽ tăng thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát. Do đó, thù lao của Hội đồng quản trị dự kiến năm 2017 là 13 tỷ đồng, tăng so với gần 11 tỷ đồng năm 2016.
Hiện nay, Hội đồng quản trị của SCB có 05 người. Ngân hàng dự kiến sẽ bầu thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị  nhiệm kỳ 2017-2022.
Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:
1. Ông Chiêm Minh Dũng
2. Ông Henry Sun Ka Ziang
3. Bà Nguyễn Thị Phương Loan
4. Ông Đinh Văn Thành
5. Ông Tạ Chiêu Trung
6. Ông Võ Tấn Hoàng Văn
7. Ông Nguyễn Tiến Thành – thành viên HĐQT độc lập
Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên. Bầu thêm 01 thành viên vào Ban kiểm soát. Danh sách bầu cử thành viên dự kiến, gồm:
1. Bà Võ Thị Mười
2. Ông Trần Chấn Nam
3. Bà Phạm Thu Phong
4. Ông Vũ Mạnh Tường.
Bầu thêm ông Vũ Mạnh Tường vào ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
Đại hội thảo luận
 Gần chục năm nay cổ đông chúng tôi không được chia cổ tức. Trong tài liệu đại hội có phần “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” chênh 33 tỷ đồng sử dụng trong năm, lợi ích này là gì? Năm 2015-2016, SCB có khoản trích bổ sung vốn điều lệ, năm 2015 là 4,1 tỷ đồng và năm 2016 là 3,4 tỷ đồng. Vậy quyền nắm giữ vốn này thuộc ai? Năm 2015, lợi nhuận dành cho Quỹ Khen thưởng phúc lợi là 57,2 tỷ đồng, năm 2016 là 53,6 tỷ đồng thì quyền lợi của cổ đông khôngcó gì. Trích vốn tự có hơn 3 tỷ đồng mà trong bảng cân đối không có. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 (20%) nhưng năm 2016 tôi chia ra khoản thuế này của SCB trên 40%? Doanh thu 2016 là 26.000 tỷ đồng, chi phí 24.400 tỷ đồng. Chi phí quá cao. Xem lại lợi ích kinh doanh của ngân hàng?
Trả lời cổ đông, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, cho rằng cổ đông có con cái đi làm thì phải hiểu ngoài lương thì còn có khen thưởng, phúc lợi.
Về Quỹ Khen thưởng phúc lợi dành cho CBCNV khi ngày lễ, Tết, ma chay, cưới hỏi... đơn vị phải có tiền chi cho những vấn đề này. Năm 2016, tôi cũng không xài tiền từ quỹ này.
Cổ đông phản bác: Vì quỹ này tại SCB quá lớn. Tôi nghi vấn Agribank có tiêu cực vậy thì SCB có tiêu cực không?
Ông Võ Tấn Hoàng Văn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi tạo ra lợi ích cho CBCNV thì mới tạo ra lợi ích cho cổ đông và việc trích lập các quỹ này đã có quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.
Về Quỹ Bổ sung vốn điều lệ được tăng từ trích lập lợi nhuận trong năm với tỷ lệ 5% và Quỹ dự phòng tài chính là 10% lợi nhuận sau thuế.
Về lợi nhuận để lại của SCB đến nay còn hơn 500 tỷ đồng nhưng SCB không được chia. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để tăng năng lực tài chính cho ngân hàng thì lợi nhuận để lại không chia nhưng SCB vẫn đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Chúng tôi vẫn chờ Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo vấn đề này.
Thuế thu nhập doanh nghiệp tại sao cao quá (hơn 40%) là do cơ quan thuế quyết định, trong đó có quyết toán thuế, có chi phí không được khấu trừ... Năm 2016, SCB có thanh tra thuế có phát sinh từ năm 2011 nhưng không được khấu trừ nên có phát sinh thuế.
Chi phí hoạt động trên 24.000 tỷ đồng đã có chỉ tiêu rõ, có thu lãi, chi lãi... Chi phí hoạt động 2016 thậm chí thấp hơn 2015. So sánh với ngân hàng bạn thì chi phí SCB không hề lớn, họ có hơn 10.000 nhân viên quản lý danh mục tài sản như SCB, trong khi SCB chỉ có hơn 5.000 nhân viên. Nếu chia ra thì mỗi nhân viên chỉ được hơn 1 triệu đồng.
 Lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ hoàn toàn không có trong thời gian qua. Thêm chương trình tái cơ cấu tiếp tục nữa thì cổ đông quá khổ. Chúng tôi rất muốn biểu quyết với Quỹ Dự phòng tài chính, Quỹ Khen thưởng, phúc lợi... nhưng rất khó vì cổ phần ít. Chúng tôi có lợi gì để bỏ phiếu cho Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (vì nó dành nhiều cho CBCNV)? Đề nghị HĐQT mua lại cổ phần nhỏ lẻ của chúng tôi (dự đoán khoảng 100 tỷ đồng), chúng tôi chịu đựng lâu dài quá?
Về lợi ích của cổ đông thiểu số, trong đó có công ty con là Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long thì SCB chỉ nắm trên 75%, số cổ đông thiểu số năm nay giảm so với các năm trước để nâng kiểm soát tại Bảo Long lên. Kết quả thì doanh thu 500 tỷ đồng năm 2014 thì 2016 đã hơn 800 tỷ đồng và năm 2017 hơn 1.000 tỷ đồng. Bảo Long giúp SCB bán chéo sản phẩm rất tốt.
Qua phát biểu của Tổng giám đốc tôi thấy sự nỗ lực của Ban tổng giám đốc và HĐQT là có. Ai cũng là CBCNV cũng mong có tiền thưởng, tại sao chúng tôi là cổ đông bỏ vốn ra không được chăm lo. Phải cân bằng lợi ích người đầu tư, lợi ích người làm công. Về trích bổ sung vốn điều lệ theo quy định và không chia chẳng qua để bảo vệ cho khách hàng gửi tiền, cổ đông của chúng tôi có được bảo vệ không?
Cổ đông nói tôi coi thường cổ đông là không đúng bản chất vấn đề với ý kiến của tôi. Nếu có những lời chưa được vừa ý cổ đông thì tôi xin lỗi. Nếu Ngân hàng Nhà nước cho phép SCB chia cổ tức thì chúng tôi sẵn sàng chia. Nhưng SCB đang tái cơ cấu thì thay vì chia lợi nhuận thì giữ lại để vốn sinh sôi nảy nở, giúp ngân hàng hoạt động tốt hơn. Đây là chủ trương chung của Chính phủ chứ không phải ý chí chủ quan của HĐQT SCB.
Về việc trích bổ sung vốn điều lệ nhưng phải thủ tục chuyển quỹ thành vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn. Chính xác nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ đến nay còn 151 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 533 tỷ đồng thì còn lợi nhuận giữ lại hơn 600 tỷ đồng.
Sau 4 năm sáp nhập thì SCB được như ngày hôm nay. Nợ quá hạn của SCB rất thấp, như mơ nhưng ngược lại sau tái cơ cấu khoản phải chi rất lớn. Thu nhập của ngân hàng đều từ lãi cho vay, nếu nợ xấu thấp thì lợi nhuận phải cao. Bất hợp lý nợ quá hạn rất thấp nhưng lợi nhuận thấp. Vậy lãi chưa thu ngoại bảng thế nào? Còn lợi nhuận chưa chia phải rõ ràng từng năm và ghi cụ thể trong tài liệu đại hội, đừng để cổ đông hỏi thì Tổng giám đốc mới giải trình. Ban lãnh đạo phải biết mục đích của cổ đông đến dự ĐHĐCĐ là gì.
Việc hợp nhất 03 ngân hàng: Tín Nghĩa, Đệ Nhất và Sài Gòn thành SCB hợp nhất có nghĩa là bình đẳng với 3 ngân hàng. Vậy tại sao trong các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới không có những nhân sự cũ? Trước hợp nhất (năm 2011), báo cáo tổng kết của Tín Nghĩa có lợi nhuận để chia cổ tức ở mức 12,7%/mệnh giá, còn 2% chưa chia của 2010.  Tôi đã gửi văn bản và được SCB trả lời: “Cổ đông Tín Nghĩa được chia cổ tức 12,7% mệnh giá là không chính xác. Theo đó, Tín Nghĩa cũng như SCB hợp nhất có lợi nhuận giữ lại trước hợp nhất của cả 3 ngân hàng chưa phân phối và chưa chia cho cổ đông, nên cổ đông của Tín Nghĩa chia cổ tức chưa có ý nghĩa xác thực”. Vậy có mức cổ tức này không?
Đề nghị trả lời rõ SCB khi nào hết tái cơ cấu? Khi nào SCB lên sàn chứng khoán?
Trả lời các câu hỏi trên, ông Võ Tấn Hoàng Văn, cho biết tôi nhớ trong đại hội đồng cổ đông lần trước chúng tôi cũng đã cố gắng thực hiện những góp ý của cổ đông để SCB tốt hơn.
Theo đề án tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015-2019 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chúng tôi đã báo cáo rõ trong tài liệu. Do đó, đến năm 2019 SCB sẽ kết thúc tái cơ cấu giai đoạn 2. Giai đoạn tái cơ cấu 1 đã thực hiện xong, kết quả khá tốt.
Về cổ tức, thực sự chúng tôi không thể làm khác được, vì phải có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.
Các chỉ số hoạt động của SCB đã được gửi Ngân hàng Nhà nước hằng tháng và đạt mức trung bình khá trong hệ thống.
Năm sau SCB sẽ có những chỉ số rõ hơn về hoạt động kinh doanh, an toàn cho cổ đông rõ hơn.
Theo kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước, SCB đã khắc phục trên 77% kiến nghị của Thanh tra, trong đó có khắc phục nợ xấu... Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận lộ trình khắc phục nợ xấu của SCB trong thời gian tới.
Kết quả kiểm phiếu
Cổ đông SCB đã thông qua tất cả các tờ trình.
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2017-2022, gồm:
1.      Ông Đinh Văn Thành – tỷ lệ phiếu bầu 111,06% - Chủ tịch HĐQT
2.      Ông Henry Sun Ka Ziang – tỷ lệ phiếu bầu 97,72% - Phó Chủ tịch HĐQT
3.      Ông Tạ Chiêu Trung – tỷ lệ phiếu bầu 97,84% - Phó Chủ tịch HĐQT
4.      Ông Võ Tấn Hoàng Văn – tỷ lệ phiếu bầu 97,87% - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5.      Ông Chiêm Minh Dũng – tỷ lệ phiếu bầu 98,15%, thành viên
6.      Bà Nguyễn Thị Phương Loan – tỷ lệ phiếu bầu 97,64%, thành viên
7.      Ông Nguyễn Tiến Thành – thành viên HĐQT độc lập - tỷ lệ phiếu bầu 99,95%
Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử, gồm:
1.      Bà Phạm Thu Phong - tỷ lệ phiếu bầu 98,7% - Trưởng Ban kiểm soát
2.      Bà Võ Thị Mười - tỷ lệ phiếu bầu 97,85% - thành viên chuyên trách
3.      Ông Trần Chấn Nam - tỷ lệ phiếu bầu 97,67% - thành viên chuyên trách
4.      Ông Vũ Mạnh Tường - tỷ lệ phiếu bầu 106,54% - thành viên chuyên trách

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 822.87 ▲ 2.83 (0.34%)

 
VN-Index 822.87 2.83 0.34%
HNX-Index 106.36 0.12 0.11%
UPCOM 53.28 -0.51 -0.96%
DJIA 23,328.63 165.59 0.71%
Nasdaq 6,629.05 23.99 0.36%
Nikkei 225 21,696.65 239.01 1.1%
FTSE 100 7,537.77 14.54 0.19%