02:26, 22/08/2017

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung sở hữu

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung sở hữu
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
5.666.134 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
17.000 đồng/cổ phần
37 NĐT
2 NĐT
35 NĐT
20.193.368 cổ phần
37 phiếu
20.193.368 cổ phần
5.666.134 cổ phần
2.500 cổ phần
24.000 đồng/cổ phần
17.200 đồng/cổ phần
24.000 đồng/cổ phần
22.500 đồng/cổ phần
22.507 đồng/cổ phần
3 NĐT
0 NĐT
3 NĐT
5.666.134 cổ phần
0 cổ phần
127.528.015.000 đồng

Từ ngày 23/08/2017 đến 16h ngày 01/09/2017

Từ ngày 24/08/2017 đến ngày 29/08/2017

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Doanh nghiệp cùng ngành