07:39, 31/03/2017

STJ: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

Mã chứng khoán: STJ

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2017

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

-     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2017.

-     Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú – Số 994 đường Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

-     Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

+ Báo cáo kết quả thực hiện hoạt  động sản xuất kinh doanh, mức cổ tức năm 2016, và  kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2016 và mức thù lao năm 2017;

+ Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016 của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/06/2017Ngày đăng ký cuối...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối...

24/03/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi  công bố thay đổi tên Công ty thành  Công ty Cổ phần Vận tải...

25/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

19/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29...

27/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2015Tỷ lệ thực hiện:...

30/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015Thời gian thực hiện: dự kiến cuối...

Doanh nghiệp cùng ngành