07:50, 23/05/2017

MBKE: Quyết định của HĐTV thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng thông báo Quyết định của HĐTV thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành