08:38, 13/04/2017

LWS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai

Mã chứng khoán: LWS

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2017

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 15/05/2017

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, đồi 117 nhà  máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai

- Nội dung đại hội:         

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2017; dự kiến mức cổ tức năm 2017; lựa chọn công ty kiểm toán;

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

03/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

15/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 27...

Doanh nghiệp cùng ngành