09:45, 29/11/2017

HOSE Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

HOSE Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171129_20171129--HUB--TB-NHAN-HO-SO-NIEM-YET-CP.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ
1

Doanh nghiệp cùng ngành