03:35, 27/06/2016

Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố Nghị Quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Thống nhất triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, như sau:

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số cổ phiếu phát hành: 24.000.0000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ (do số lượng cỗ đông hiện hữu dưới 100 cổ đông)

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu thuộc danh sách chốt cỗ đông được quyền mua trong đợt phát hành. Cổ đông hiện hữu đưực quyền mua cồ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.

Tỷ lệ phát hành: 1:4 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cử 01 quyền mua sẽ được mua thêm 4 cổ phần mới)

Thời gian phát hành cổ phiếu: Dự kiến trong Quý III năm 2016, sau khi Công ty được UBCKNN chấp thuận việc chào bán

Chuyển nhượng quyền mua cổ  phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua và chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần.

Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

-   Đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác), với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cỗ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

-   Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thi số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Bích Diệp chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Minh chức vụ Quyền...

10/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình chức vụ...

Doanh nghiệp cùng ngành