Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/11/2011

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty phát hành cổ phiếu ra công chúng:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2011Số lượng cổ phiếu...

31/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06...

01/08/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2011Thời gian...

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 14...

14/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng:...

23/03/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

23/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2011Thời gian thực hiện:...

11/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2010Thời gian...

12/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07...

29/06/2010

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

29/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2010Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 29/6...

24/12/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12...

03/09/2009

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty phát hành cổ phiếu ra công chúng:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2009Số lượng cổ phiếu dự...

07/07/2009

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07...

18/06/2009

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

18/06/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2009Thời gian thực hiện: 08h30, ngày...

25/12/2008

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt:Ngày đăng ký cuối cùng: 23...

23/12/2008

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quê hương - Liberty phát hành cổ phiếu thưởng:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2008Tỷ lệ thực...

Doanh nghiệp cùng ngành