Lịch sự kiện

08/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/11/2017Ngày đăng ký cuối...

17/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày đăng ký cuối cùng: 29...

Doanh nghiệp cùng ngành