Việt Nam vay gần 250.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi

Quang Sơn - Mạnh Nguyễn

16:14 28/07/2016

BizLIVE - Quyết toán số bội chi năm 2014 là 249.362 tỷ đồng, tức là vượt 25.362 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định đầu năm, bằng 6,33% GDP thực hiện, tăng so với dự toán 0,64% GDP.

Việt Nam vay gần 250.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng.

Chiều 28/7, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết Quốc hội khóa 13 quyết định mức bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) là 224.000 tỷ đồng, so với GDP dự toán 4.228.900 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP; so với GDP thực hiện 3.937.856 tỷ đồng, bằng 5,69%.
Tuy nhiên, quyết toán số bội chi năm 2014, theo Bộ trưởng Dũng là 249.362 tỷ đồng, tức là vượt 25.362 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định đầu năm, bằng 6,33% GDP thực hiện, tăng so với dự toán 0,64% GDP.
Bộ trưởng Dũng cho biết, nguyên nhân mức tăng vượt này là do tăng chi từ vốn vay ngoài nước ODA 26.169 tỷ đồng, chủ yếu cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư nên giải ngân cao hơn dự kiến và tăng chủ yếu cho lĩnh vực giao thông 6.630 tỷ đồng, thủy lợi 3.313 tỷ đồng, các địa phương 9.365 tỷ đồng nên theo quy định phải tăng mức bội chi ngân sách tương ứng.
Cụ thể, theo ông Dũng vì những năm qua và năm 2014 nhu cầu vốn ODA rất lớn. Do cân đối NSNN khó khăn, trong dự toán Quốc hội quyết định, chỉ bố trí được 15.484 tỷ đồng.
"Trước sức ép của các nhà tài trợ, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân theo đúng tiến độ ký kết với nhà tài trợ để sớm đưa công trình vào sử dụng, vì thế số giải ngân thực tế là 41.653 tỷ đồng, vượt so với dự toán là 26.169 tỷ đồng; trong đó các Bộ, cơ quan trung ương vượt 15.020 tỷ đồng, các địa phương vượt là 9.365 tỷ đồng; các nhiệm vụ chi thường xuyên chương trình mục tiêu vượt là 1.784 tỷ đồng", Bộ trưởng Dũng cho biết.
Theo Bộ trưởng Dũng, cơ chế giải ngân vốn ODA rất phức tạp, trình tự, thủ tục giải ngân mỗi nhà tài trợ có sự khác biệt nhất định. Do vậy khó dự toán được đầy đủ, chính xác ngay từ đầu năm kế hoạch; khi thực hiện, phải theo tiến độ giải ngân rút vốn thực tế với nhà tài trợ.
Để bù đắp khoản bội chi ngân sách, ông Dũng cho biết: Chính phủ đã vay trong nước 196.693 tỷ đồng; vay ngoài nước 52.669 tỷ đồng.
Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, theo ông Dũng: tính đến 31/12/2014, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 46,1%, dư nợ ngoài nước của quốc gia bằng 38,3%, nợ công bằng 58,0%; trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội.

QUANG SƠN - MẠNH NGUYỄN