Từ 2017, các địa phương không được tự tính GDP

Kiều Châu

18:54 22/05/2015

BizLIVE -

Việc để Bộ Kế hoạch  và đầu tư trực tiếp tính GDP của các tính sẽ tránh tình trạng chênh lệch quá lớn giữa tổng GDP của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự tính so với số liệu tổng sản phẩm trong nước cả nước do Tổng cục Thống kê tính.

Từ 2017, các địa phương không được tự tính GDP

Việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp biên soạn và công bố GRDP sẽ tránh được tình trạng tổng cộng tổng sản phẩm trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chênh lệch tới hơn1,7 lần so với số liệu tổng sản phẩm trong nước cả nước (GDP)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
Theo đề án này, sẽ đổi mới quy trình biên soạn  tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) liên quan đến nhiều nội dung, từ việc chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thu thập, công bố và phổ biến thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê và các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu GRDP tới việc áp dụng thống nhất phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của người làm công tác thống kê.
Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch  và đầu tư sẽ trực tiếp biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngoài ra, đề án cũng sẽ xây dựng và chuẩn hóa đồng bộ hệ thống thông tin thống kê phục vụ biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Số liệu GRDP sẽ được biên soạn theo phương pháp sản xuất với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị GRDP theo giá hiện hành và giá so sánh; cơ cấu giá trị tăng thêm theo giá hiện hành; tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh.
Về kỳ biên soạn và thời gian công bố GRDP, số liệu GRDP ước tính 6 tháng theo ngành kinh tế cấp I được công bố và phổ biến vào ngày 30/5 hàng năm; Số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng và ước tính cả năm theo ngành cấp I công bố và phổ biến vào ngày 30/11 hàng năm; Số liệu GRDP sơ bộ cả năm theo ngành cấp I công bố và phổ biến vào 30/3 năm kế tiếp; Số liệu GRDP chính thức cả năm theo ngành kinh tế cấp II và thành phần kinh tế (Nhà nước, ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) công bố và phổ biến vào ngày 30/11 năm kế tiếp.
Theo đề án, năm 2015, các địa phương tiếp tục tính toán, công bố và sử dụng số liệu GRDP theo quy trình hiện hành để đảm bảo tính thống nhất với các năm trước. Tuy nhiên, từ năm 2016, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biên soạn và công bố số liệu GRDP.

Bắt đầu từ năm 2017 trở đi, Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ biên soạn và công bố số liệu GRDP; các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thu thập thông tin đầu vào trên địa bàn báo cáo Tổng cục Thống kê.
Việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trực tiếp biên soạn và công bố GRDP trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ là giải pháp nhằm giảm tình trạng chênh lệch ngày càng lớn giữa GDP và GRDP như hiện nay.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ