Ngân sách năm 2017 sẽ được phân bổ như thế nào?

N.Mạnh

10:57 14/11/2016

BizLIVE - Với 82,15% đại biểu tán thành, sáng 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Ngân sách năm 2017 sẽ được phân bổ như thế nào?

82,15% đại biểu tán thành thông qua nghị quyết.

Theo đó, tổng số thu và chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2017 như sau: Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng.
Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Nghị quyết quy định việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 theo từng lĩnh vực và chi tiết từng bộ, cơ quan Trung ương; quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.
Nghị quyết nêu rõ, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.
Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước.
Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Chỉ đạo các bộ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/2016; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ trong quá trình điều hành, bổ sung vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.
Cần có sự sự chia sẻ, đồng thuận từ các địa phương có tiềm lực
Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 do Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày cho biết, về tỷ lệ điều tiết, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương như: TP Hồ Chí Minh (giảm 5%); Đà Nẵng (giảm 17%)…
Các ý kiến này cho rằng việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho các địa phương sẽ không có động lực để địa phương phát triển, đề nghị giữ mức hợp lý ở một số địa phương vùng động lực kinh tế.
Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hiện nay, trong bối cảnh khó khăn chung của ngân sách nhà nước, nhất là trong những năm gần đây vai trò của ngân sách Trung ương giảm sút.
Đồng thời, theo quy định của Luật NSNN năm 2015 thì sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân  đối…, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên.
Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về NSTW là phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.
Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh NSNN còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn.

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ