Kiểm toán Tổng cục Thể dục Thể thao: Kiến nghị chấm dứt sử dụng tiền ăn không đúng quy định, thu dịch vụ khám chữa bệnh vượt mức

Nguyễn Thảo

12:01 14/11/2017

BizLIVE -

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành kết luận kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 tại Tổng cục Thể dục Thể thao. Theo kết luận này, Tổng cục Thể dục Thể thao còn để xảy ra một loạt các khoản thu, chi chưa đúng quy định Nhà nước.

 

Kiểm toán Tổng cục Thể dục Thể thao: Kiến nghị chấm dứt sử dụng tiền ăn không đúng quy định, thu dịch vụ khám chữa bệnh vượt mức

Kiểm toán kiến nghị Bệnh viện Thể thao chấm dứt việc thu dịch vụ khám chữa bệnh vượt mức

Theo Kiểm toán Nhà nước, công tác lập dự toán của Tổng cục Thể dục Thể thao còn chưa mang tính tích cực, chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tư 102 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Trong đó, dự toán thu của Tổng cục chỉ bằng 98,5% so với số ước thực hiện năm 2015 trong khi dự toán chi tăng tới 15,7%. Về nội dung chi, một số nội dung chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước đều tăng từ 19-20%.

Ngoài ra, kinh phí phục vụ tập huấn và thi đấu cho vận động viên nằm trong cân đối ngân sách hàng năm của các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia nhưng khi xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu cho các đội tuyển, Vụ Thể thao thành tích cao I và II chỉ xây dựng kinh phí tiền ăn, công, thuê chuyên gia.

Qua kiểm toán cho thấy, công tác giao dự toán của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho Tổng cục Thể dục Thể thao cơ bản đúng quy định nhưng còn một số tồn tại.

Cụ thể, kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ cấp cơ sở, kinh phí thông tin khoa học công nghệ không lập dự toán nhưng vẫn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao là không đúng quy định về công tác lập dự toán, quy trình xét chọn đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học.

Không cân đối kinh phí tiền ăn, tiền công, thuê chuyên gia với kinh phí phục vụ tập huấn cho vận động viên, huấn luyện viên dẫn đến giao kinh phí tiền ăn, tiền công tăng so với dự toán năm 2015. Trong khi đó kinh phí tập huấn vẫn giữ nguyên hoặc giảm dẫn đến phải rút ngắn thời gian tập huấn của vận động viên, huấn luyện viên so với kế hoạch bạn đầu.

“Đây cũng là nguyên nhân làm số dư kinh phí tiền ăn, tiền công tại các Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia chuyên năm sau lớn 12,67 tỷ đồng và các đơn vị này sử dụng một phần chi cho các nội dung như: chi tiền ở, đi lại, phục vụ tập luyện cho vận động viên, huấn luyện viên và một phần chi quản lý hành chính”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu.

Ngoài ra, theo báo cáo, Tổng cục Thể dục Thể thao giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc đúng dự toán được Bộ giao nhưng cũng để xảy ra một số tồn tại như: không căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kinh phí ngân sách bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dẫn đến giao dự toán thiếu kinh phí thường xuyên cho một số đơn vị như Trung tâm huấn luyện TTQG TP.HCM, Tạp chí thể thao.

Tổng cục Thể dục Thể thao giao dự toán thu, chi ngân sách nguồn phí, lệ phí khác cho một số đơn vị như Trung tâm huấn luyện TTQG TP.HCM, Trung tâm Thông tin Thể dục Thể thao nhưng hàng năm không có phát sinh.

Khi giao dự toán, Tổng cục cũng chưa xem xét số dư năm trước chuyển sang còn tồn lớn để cân đối và điều chỉnh phù hợp với thực tế dẫn đến các Trung tâm sử dụng nguồn kinh phí này sang chi quản lý hành chính, chi tiền ở, đi lại, phục vụ tập luyện cho vận động viên, huấn luyện viên do bị thiếu nhưng không có văn bản xin phép.

Qua kiểm toán cho thấy, chế độ tiền thưởng, tiền ăn, tiền công hiện tại còn thấp theo chế độ tại Quyết định số 32 ngày 06/6/2011 đến nay không còn phù hợp do bối cảnh kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, chỉ số giá tiêu dùng, mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng đều tăng.

Trong khi đó, chế độ chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần phải được cơ cấu lại để mang tính động viên, khuyến khích phát triển thể thao ở cấp độ thế giới, châu lục và những môn thể thao trọng điểm.

Từ những nội dung đã nêu, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính theo kết luận, kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền hơn 26,6 tỷ đồng gồm nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thế và thu khác do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng là hơn 26,5 tỷ đồng. Ban hành quy định về điều kiện chi trả tiền thưởng cho huấn luyện viên cơ sở đảm bảo thuận lợi trong công tác kiểm tra và minh bạch trong quản lý.

Chỉ đạo Bệnh viện Thể thao chấm dứt việc thu dịch vụ khám chữa bệnh vượt mức quy định đồng thời thực hiện xây dựng cơ cấu giá theo đúng lộ trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá theo quy định.

Các trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia chấm dứt việc sử dụng tiền ăn, tiền công, tiền thuê chuyên gia để chi hoạt động quản lý thường xuyên không đúng quy định…

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ