Chính phủ ban hành Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh

Mạnh Nguyễn

14:50 29/04/2016

BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Chính phủ ban hành Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với đại diện doanh nghiệp

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu phấn đấu của Việt Nam đến năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới).
Đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.
Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết đó là quy rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia .
"Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả thực hiện", Nghị quyết nêu rõ.
Ngoài ra, người đứng đấu các cơ quan này có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19 trước 30/5/2016, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành.
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền. Xây dựng và trình ban hành các Nghị định về điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư 2014.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công khai các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30/6/2016.
Hoàn thành việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/1/2015 và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ảnh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định vể giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Ngoài ra, Nghị quyết còn có nhiều nội dung đáng chú ý, thể hiện quyết tâm cải cách tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp như: Xây dựng hệ thống cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp; Xây dựng hệ thống cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp... Chi tiết  nội dung Nghị quyết xem tại đây.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ