Kinh tế qua hoạt hình: Thuế là gì?

Lề Phương

08:54 03/05/2015

BizLIVE - Người Trung Quốc cổ nộp thuế bằng các thỏi trà nén. Còn bộ tộc Jivaroan tại Brazil  thì nộp bằng sọ người.

Kinh tế qua hoạt hình: Thuế là gì?

Thuế là nguồn lực duy trì các hoạt động của chính phủ.

Hầu hết các xã hội hiện đại đều đánh thuế theo 1 cách nào đó. Nhưng không phải lúc nào thuế cũng liên quan đến tiền. 

Người Trung Quốc cổ nộp thuế bằng các thỏi trà nén. Còn bộ tộc Jivaroan tại Brazil  thì nộp bằng sọ người.

Giao thương nhanh chóng trở thành một nguồn thu thuế, các lái buôn phải nộp thuế môn bài và thuế hải quan.

Sau này, các tài sản hữu hình thuộc sở hữu người dân và các tài sản như bất động sản, và đất đai, trở thành mục tiêu đánh thuế của các nhà hành pháp.

Dưới đây là đồ họa định nghĩa về thuế, do họa sỹ KAL của tạp chí The Economist thiết kế, BizLIVE Việt hóa.

LỀ PHƯƠNG

BizLIVE - Gặp gỡ