Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi - Mã CK : LQN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty LICOGI – Công ty Cổ phần1,226,40064.8
Nguyễn Ngọc Thiên30,4301.6
Hồ Văn Kiều26,1001.4
Phạm Hồng Thanh12,3000.6
Lê Trường Khánh9,0000.5
Tạ Công Nam6,0000.3
Dương Thị Thường3,4000.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : LQN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD