Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội - Mã CK : HHN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội735,42051.1
Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư Sản xuất383,56026.6
Phạm Quốc Phong139,5809.7
Hà Phi Long4,5900.3
Dương Bảo Kiên2,0000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HHN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD