Khoản chi phúc lợi có thể được tính vào chi phí sản xuất của EVN

Nguyễn Thảo

06:03 18/05/2016

BizLIVE -

Các chi phí được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của EVN gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ lao động, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa…

Khoản chi phúc lợi có thể được tính vào chi phí sản xuất của EVN

Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Ảnh TL

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp như chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác... sẽ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, dự thảo cũng cho biết, tổng số chi không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của EVN.

Theo khoản 2.30 điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đã hướng dẫn về các khoản chi phí có tính chất phúc lợi... được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nghị định 82/2014/NĐ-CP về quy chế tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành từ năm 2014 nên chưa quy định nội dung trên. “Do đó trong dự thảo Nghị định mới có bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính”, EVN cho biết.

Dự thảo cũng cho biết, gần 20 chi phí được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của EVN gồm: chi phí nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ lao động, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, chi phí giao dịch, đào tạo... Các khoản chi trong khung này sẽ được trừ vào doanh thu để tính lợi nhuận, tiền thuế và đóng góp vào ngân sách của tập đoàn.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định có 4 khoản chi phí không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cố định hữu hình, vô hình; chi phí lãi vay vốn được tính vào chi phí đầu tư và xây dựng; các khoản chi phí khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh của EVN; các khoản chi không có chứng từ hợp lệ; các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh EVN mà do cá nhân gây ra.

Tại mục 3 điều 30 (Phân phối lợi nhuận) của dự thảo Nghị định có quy định, đối với các khoản lợi nhuận còn lại sau khi đã bù đắp lỗ năm trước và chia lãi cho các thành viên góp vốn, sẽ được phân phối vào 3 nguồn quỹ: Quỹ đầu tư phát triển được trích tối đa 30%; Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động từ 1-3 tháng lương và Quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên. Số còn lại nộp về ngân sách nhà nước.

Dự thảo cũng quy định trường hợp EVN có vốn chủ sở hữu lớn hơn so với vốn điều lệ và có có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì xây dựng phương án, trình các bộ và Thủ tướng. Trong trường hợp không có nhu cầu, tập đoàn sẽ báo cáo để chuyển tiền từ Quỹ đầu tư phát triển của EVN về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?