Doanh thu, lợi nhuận “ông lớn” dầu khí PVN sụt giảm mạnh

Nguyễn Thảo

07:25 24/10/2016

BizLIVE - Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN giảm 19%; lợi nhuận trước thuế giảm 34% và nộp ngân sách giảm 30%. 

Doanh thu, lợi nhuận “ông lớn” dầu khí PVN sụt giảm mạnh

Ảnh minh họa.

Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc trình Quốc hội mới đây cho biết, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô thông qua hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và công tác chi nhằm thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương. 

Đồng thời, các doanh nghiệp nhà nước cũng đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định) mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và tổng các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước có sự sụt giảm nhẹ so với năm 2014.

Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - công ty con cho biết, báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, Tổng công ty có tổng các khoản phải thu là 338.327 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2014. Tỷ lệ Nợ phải thu/tổng tài sản năm 2015 là 12%. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 16.715 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2014, chiếm 4,9% tổng số nợ phải thu.

Đáng lưu ý, nợ phải thu khó đòi theo báo cáo hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN là 6.787 tỷ đồng. Nợ phải thu khó đòi theo báo cáo của Công ty mẹ - PVN là 2.150 tỷ đồng.

PVN cũng là tập đoàn có giá trị hàng tồn kho lớn lên đến 22.494 tỷ đồng, nợ nước ngoài của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là 23.645 tỷ đồng. 

Cũng tại báo cáo này, lợi nhuận trước thuế của PVN theo thống kê là 42.892 tỷ đồng; công ty mẹ - PVN có lợi nhuận trước thuế  24.191 tỷ đồng.

Những tập đoàn có mức doanh thu lớn tập trung chủ yếu ở khối tập đoàn, trong đó PVN đạt 313.444 tỷ đồng.

Năm 2015, tổng các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước đạt 217.208 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2014, PVN nộp ngân sách 87.333 tỷ đồng.

Theo báo cáo, giá dầu thô trung bình năm 2015 là 55 USD/thùng bằng một nửa so với giá dầu thô dự kiến khi Quốc hội thông qua dự toán cân đối thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước (các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước năm 2015 đều giảm so với năm 2014). 

Trong đó, theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu giảm 19%; lợi nhuận trước thuế giảm 34% và nộp ngân sách nhà nước giảm 30%.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ