Chỉ có 2 tháng để rút hơn 6.000 tỷ đồng vốn nhà nước khỏi bất động sản

Nguyên Minh

13:43 23/11/2015

BizLIVE -

Ngoài ra, từ giờ đến cuối năm 2015, các doanh nghiệp nhà nước còn phải thoái 233 tỷ đồng khỏi lĩnh vực chứng khoán, 9.113 tỷ đồng khỏi lĩnh vực tài chính – ngân hàng, 553 tỷ đồng khỏi lĩnh vực bảo hiểm và 215 tỷ đồng khỏi các quỹ đầu tư.

Chỉ có 2 tháng để rút hơn 6.000 tỷ đồng vốn nhà nước khỏi bất động sản

Ảnh minh họa.

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước cho biết, năm 2014 đã thoái được 4.258 tỷ đồng khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm là chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, tài chính – ngân hàng, bất động sản.
Trong đó giá trị thoái là 4.184 tỷ đồng, giá trị thu được 4.292 tỷ đồng. 
Một số Công ty mẹ có giá trị thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng (tính theo giá trị sổ sách) tương đối lớn trong năm 2014 như: Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực thoái 588 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thoái 381 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thoái 381 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thoái 780 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái 315 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thoái 263 tỷ đồng.
Trong khi đó, giá trị đầu tư tăng thêm vào 5 lĩnh vực trên là 1.401 tỷ đồng. Báo cáo của Chính phủ cho biết giá trị đầu tư tăng thêm không phải bỏ tiền mua để đầu tư thêm mà do doanh nghiệp được nhận thêm cổ phiếu từ việc chia cổ tức, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty cổ phần có vốn đầu tư của Công ty mẹ.
Như vậy, tổng số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm còn phải thoái theo Đề án tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt tính đến 31/12/2014 là 22.363 tỷ đồng.
Năm 2015, lũy kế đến tháng 10/2015, các đơn vị đã thoái được 4.460 tỷ đồng, thu được 4.113 tỷ đồng, cụ thể: lĩnh vực chứng khoán là 41 tỷ đồng, lĩnh vực tài chính - ngân hàng là 1.213 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm là 105 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản là 2.930 tỷ đồng, quỹ đầu tư là 171 tỷ đồng. 
Giá trị đầu tư tăng thêm vào lĩnh vực bất động sản là 21 tỷ đồng. Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ góp vốn theo tiến độ dự án và đang thực hiện thủ tục thoái vốn đối với khoản đầu tư này.
Như vậy, tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011, tổng giá trị đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm mà các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần phải thoái là 23.325 tỷ đồng. Lũy kế số thoái vốn vào 5 lĩnh vực này từ năm 2012 đến tháng 10/2015: thoái được 9.866 tỷ đồng (bằng 42% số cần phải thoái cuối năm 2011), thu được 9.496 tỷ đồng, đầu tư thêm 4.538 tỷ đồng (do chia cổ tức bằng cổ phiếu). 
Số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cần phải thoái tiếp từ nay đến cuối năm 2015 là 16.193 tỷ đồng (do một số đơn vị điều chỉnh lại Đề án tái cơ cấu nên số phải thoái giảm 1.731 tỷ đồng), trong đó: lĩnh vực chứng khoán là 233 tỷ đồng, lĩnh vực tài chính – ngân hàng là 9.113 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm là 553 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản là 6.079 tỷ đồng, quỹ đầu tư là 215 tỷ đồng.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine