Bị tố “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp, Bộ Tài chính phản hồi gì?

Tâm An

16:17 19/07/2016

BizLIVE - Bộ Tài chính khẳng định, việc xây dựng và ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp ý kiến tham gia của 16 Bộ, 15 UBND các tỉnh, thành phố, 18 Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư; 11 Cục Hải quan và 56 Cục Thuế…

Bị tố “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp, Bộ Tài chính phản hồi gì?

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đã có thông tin chính thức phản hồi về nội dung bài viết liên quan việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư đã “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp, trái luật “khá nghiêm trọng”.

Dẫn nội dung bài báo, Bộ Tài chính cho biết, bài báo nêu Luật đầu tư năm 2014 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015 đã hoàn thiện và phân chia rất rõ đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền được hưởng ưu đãi đầu tư.

Trong đó quy định 2 điểm đáng chú ý về ưu đãi đầu tư: Thứ nhất, những trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

Thứ hai, các dự án đầu tư được cấp phép trước ngày 1/7/2015 vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời gian còn lại. Việc Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn đối với các dự án đầu tư mới chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng các điều kiện về ngành nghề ưu đãi đầu tư được quy đinh tại Luật đầu tư như nêu tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC là không phù hợp với quy định của Luật đầu tư, “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp.

Phản hồi về những nội dung trên, theo Bộ Tài chính, về nội dung những trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất:

Viện dẫn Luật đầu tư và các Nghị định cụ thể như tại khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư như sau: “ 3.Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai”.

Tại khoản 4 Điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 quy định “Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”;

Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau “5.Trường hợp dự án đầu tư đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất”.

Như vậy, Bộ Tài chính khẳng định, Thông tư 83/2016/TT-BTC đã hướng dẫn đúng quy định của Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về nội dung các dự án đầu tư được cấp phép trước ngày 1/7/2015 vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời gian còn lại: đây chính là nội dung về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.

Bộ tài chính dẫn Điều 13 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật trong đó, khoản 1,2,3 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư đã hướng dẫn về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.

Cụ thể, trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư.

Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều này là ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực.

“Như vậy, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định của Điều 13 Luật đầu tư là ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực.

Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn: “4. Việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng, việc xây dựng và ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã tổng hợp ý kiến tham gia của 16 Bộ, 15 UBND các tỉnh, thành phố, 18 Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư; 11 Cục Hải quan và 56 Cục Thuế, đã tổ chức họp trao đổi với các Bộ ngành, cơ quan hải quan, thuế địa phương và đã tổng hợp vướng mắc để báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine