Thủ tướng chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cách làm việc của Chính phủ

Mạnh Nguyễn

06:00 08/06/2016

BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Thủ tướng chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cách làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Không cử người không đủ thẩm quyền dự họp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ dành thời gian tham dự đầy đủ các nội dung mỗi phiên họp thường kỳ của Chính phủ, tham gia quyết nghị đầy đủ đối với những vấn đề Chính phủ thảo luận.
Các bộ trưởng được phân công trình nội dung tại phiên họp phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt trình bày ngắn gọn, rõ ràng các vấn đề cơ bản của báo cáo, đề án và các vấn đề cần xin ý kiến (nếu có) để tiết kiệm thời gian, tập trung thảo luận. Việc thảo luận cũng được nhắc là cần ngắn gọn, cụ thể, đúng vấn đề, thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đối với nội dung thảo luận, xin ý kiến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ.
Các báo cáo, tài liệu cần gửi Văn phòng Chính phủ trước khi họp ít nhất 3 ngày. Các thành viên Chính phủ tiếp tục duy trì việc sử dụng tài liệu phiên họp được gửi qua hộp thư điện tử công vụ của Chính phủ.
Từ tháng 6, Văn phòng Chính phủ sẽ gửi giấy mời điện tử về các phiên họp thường kỳ tới các thành viên Chính phủ, cơ quan liên quan đồng thời với văn bản giấy, tiến tới thực hiện chỉ gửi giấy mời điện tử tất cả các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng.
Thủ tướng lưu ý, đối với cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cuộc họp do Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì, lãnh đạo bộ, cơ quan dự đúng thành phần được mời, không cử người không đủ thẩm quyền dự họp. Khi được yêu cầu, người dự họp phải có quan điểm tham mưu, ý kiến đề xuất về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của bộ, cơ quan và là cơ sở để người chủ trì xem xét, kết luận về nội dung họp.
Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo bộ, cơ quan dự họp chỉ được cử thêm một công chức của bộ, cơ quan cùng dự và phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của công chức dự họp cho Văn phòng Chính phủ biết trước ít nhất một ngày.
Đối với các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng liên ngành do Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì, thành viên các cơ quan này khi được mời họp phải tham dự đúng thành phần và tham gia có trách nhiệm đối với công việc chung của đơn vị. Trường hợp đặc biệt không tham dự được phải báo cáo Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng chủ trì cuộc họp và ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền dự thay, nếu được Thủ tướng, Phó thủ tướng đồng ý.
Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, quản lý chặt chẽ thành phần dự các phiên họp, cuộc họp; bảo đảm bảo mật thông tin, tài liệu, đặc biệt là các cuộc họp Thường trực Chính phủ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài liệu, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy tại phòng họp, nhất là phiên họp Chính phủ thường kỳ; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp, cuộc họp.
Không đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng
Về việc thực hiện chương trình công tác, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng tập trung chỉ đạo chuẩn bị các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng; Chủ động thực hiện các quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch.
Khi trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, cho ý kiến về các đề án trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội phải trình đồng thời dự thảo chương trình hành động, kế hoạch triển khai của Chính phủ (nếu có).
Tương tự, khi trình các dự án luật, pháp lệnh phải có dự thảo các Nghị định quy định chi tiết, khi trình ban hành các Nghị định phải có dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện đi kèm.
Các bộ khi xin rút đề án khỏi chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký cũng phải giải trình rõ lý do, báo cáo Thủ tướng. Quy chế làm việc cũng quy định cụ thể, các Bộ chỉ xin rút, xin điều chỉnh tiến độ trình đề án do nguyên nhân khách quan; không đăng ký lại đối với các đề án đã xin rút khỏi chương trình.
Để chống đẩy việc lên trên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, không trình Thủ tướng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Văn phòng Chính phủ chuyển trả lại các bộ, cơ quan các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng.
Văn phòng Chính phủ theo dõi, thống kê chi tiết kết quả thực hiện Chương trình công tác của từng bộ, cơ quan, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.
Về trách nhiệm phối hợp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tích cực đóng góp. Các phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ được Văn phòng Chính phủ gửi đến, thành viên Chính phủ cần nghiên cứu, cho ý kiến nghiêm túc, gửi lại Văn phòng Chính phủ đúng quy định trong hạn 7 ngày. Trường hợp quá hạn mà không có ý kiến, thành viên Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề được hỏi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo nói trên và triển khai nghiêm túc, thiết thực các vấn đề có liên quan trong bộ, cơ quan để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ