Quốc hội sẽ giám sát tối cao về xây dựng nông thôn mới

Minh Huệ

09:29 18/06/2015

BizLIVE -

Sáng nay (18/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về xây dựng nông thôn mới

Quốc hội thông qua chương trình hoạt động giám sát năm 2016

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 2015; tình hình hực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016.

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Chủ tịch nước, UBTVQH, Thủ tướng Chính phủ, Chán án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Xem xét, thảo luận báo cáo kết qủa giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10.

Tại kỳ họp thứ nhất, khóa XIV, Quốc hội xem xét thảo luận báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016;

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

Tại kỳ họp này cũng diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của mình và tổ chức hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định.

MINH HUỆ

BizLIVE - Gặp gỡ