Gần 273.000 công chức sẽ được biên chế năm 2016

Kiều Châu

13:23 24/11/2015

BizLIVE -

Số lượng công chức được biên chế năm 2016 sẽ ít hơn số công chức được biên chế năm 2015 khoảng hơn 4.000 người, chủ yếu là biên chế của các bộ, ngành và địa phương.

Gần 273.000 công chức sẽ được biên chế năm 2016

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015.
Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2016 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) là 272.916 biên chế.
Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 271.916 người. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 110.559 biên chế;
Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 160.272 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.085 biên chế; biên chế công chức dự phòng 1.000 người.
Ngoài ra, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016 là 686 biên chế.
 Số lượng biên chế biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong 3 năm 2014-2016 liên tục giảm khoảng hơn 4.000 biên chế mỗi năm.
Như vậy, so với năm 2015, năm 2016 biên chế của các bộ, ngành và địa phương sẽ giảm 4.139 biên chế; trong khi biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ nguyên.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ