Danh sách cơ quan, đơn vị ở Hà Nội buộc phải tinh giản biên chế sắp tới

Mạnh Nguyễn

16:11 24/05/2016

BizLIVE - Theo Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, nhiều cơ quan, đơn vị sẽ nằm trong phạm vi thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh giản lần này.

Danh sách cơ quan, đơn vị ở Hà Nội buộc phải tinh giản biên chế sắp tới

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cơ quan, đơn vị nào sẽ rà soát tinh giản lần này?
Sáng 24/5, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức.
Theo Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, mục đích nhằm rà soát, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giảm bớt khâu trung gian; tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách.
Với yêu cầu quá trình triển khai phải hợp lý, chính xác và thận trọng, không để xảy ra khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và triển khai rà soát một cách đồng bộ, toàn diện.
Phạm vi thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh giản lần này sẽ được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị cụ thể gồm: các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh); Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Báo Hà nội mới.
Riêng Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy có trách nhiệm triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức bộ máy cơ quan đảng của quận, huyện, thị ủy, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội của quận, huyện, thị xã.
Về nội dung thực hiện cụ thể, Thành ủy Hà Nội yêu cầu, đối với các cơ quan hành chính phải rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng, Nhà nước…
Trên cơ sở rà soát, nêu rõ những nhiệm vụ nào chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị; những nhiệm vụ cơ quan, đơn vị không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả để chuyển sang các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện; những nhiệm vụ cần bổ sung; những bất cập, vướng mắc, đề xuất giải quyết.
Cùng đó, rà soát việc bố trí, sắp xếp cơ cấu tổ chức các phòng, ban, đơn vị… thuộc cơ quan trường hợp chưa thực hiện đúng với quy định.
Đặc biệt, các cơ quan hành chính phải đánh giá thực trạng số biên chế và lao động hợp đồng so với biên chế được giao hiện nay; nêu rõ số lượng hiện nay có đủ hoàn thành công việc hay không? thừa hoặc thiếu so với yêu cầu hiện tại; dự báo về nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao trong giai đoạn tới; dự kiến số lượng biên chế sẽ tinh giản, dôi dư sau xắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy và phương án bố trí, giải quyết.
Đối với các đơn vị sự nghiệp, theo kế hoạch của Thành ủy, cần rà soát cơ sở pháp lý thành lập, cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị qua các văn bản của Trung ương, thành phố và của cơ quan cấp trên trực tiếp, đề xuất phương án giải quyết; rà soát chức năng, nhiệm vụ, nêu rõ những nhiệm vụ còn chồng chéo hoặc nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành nhưng còn bỏ sót, những bất cập vướng mắc trong công tác tổ chức bộ máy hiện nay…
Cùng đó, phải đánh giá thực trạng công việc được giao hiện nay và số lượng lao động hiện có xem thừa thiếu ra sao; đánh giá chính xác mức độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tình hình thực hiện cơ chế hoạt động tài chính của đơn vị theo quy định, đánh giá kết quả thu chi tài chính 3 năm gần nhất, dự báo khả năng tự chủ về kinh phí của đơn vị…
Thành ủy Hà Nội yêu cầu, đối với các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Báo Hà Nội mới, Ban Thường vụ các Đảng ủy khối, Đảng ủy các Khu Công nghiệp và chế xuất, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy cần thực hiện việc rà soát, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy xong trước ngày 15/6/2016.
Từ đó xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/11/2016.
Đánh giá nặng lực cán bộ trong vòng 3 năm trở lại
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Tinh giản biên chế là một việc khó và phức tạp, do vậy cần phải làm tốt công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau khi tinh giản để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.
Trong quá trình triển khai phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, có kế hoạch cụ thể, làm thận trọng, từng bước, kiên trì nhưng phải kiên quyết. Cùng với đó, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy phải bám sát các quy định của Trung ương và các quy định riêng có tính đặc thù; bám sát vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng đơn vị.
Bà Hằng yêu cầu, sau khi rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, phải bắt tay ngay vào việc xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp, qua đó, xác định nhu cầu sử dụng biên chế và bố trí công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hiệu quả.
Đối với những lao động dôi dư sau sắp xếp, phải quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho đúng quy định, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng, vừa giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
Bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh: Về quy định khung chuyên môn, nghiệp vụ đối với tiêu chuẩn vị trí việc làm cũng không nên quá cứng nhắc, quan trọng là phải đánh giá đúng năng lực chuyên môn, tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ đó trong 3 năm trở lại đây để làm căn cứ.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, điều chuyển cán bộ giữa các cơ quan để phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ