Đại biểu Quốc hội được tranh luận trực tiếp trong phiên thảo luận

Minh Huệ

11:13 24/11/2015

BizLIVE -

Ngoài hình thức đăng ký phát biểu, bắt đầu từ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội có thể đăng ký tranh luận trực tiếp khi thảo luận bên cạnh cách đăng ký phát biểu theo thứ tự như hình thức hiện tại.

Đại biểu Quốc hội được tranh luận trực tiếp trong phiên thảo luận

Thông qua Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) với 433/448 đại biểu Quốc hội tán thành

Theo chương trình nghị sự sáng ngày 24/11, Quốc hội đã thông qua Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) với 433/448 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 87,65% số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành 10 và có 5 đại biểu không tham gia.

Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Nội quy kỳ họp Quốc hội và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2002/QH11 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 16/12/ 2002.

Cũng tại phiên thông qua Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Về thảo luận tại phiên họp toàn thể (Điều 16), có ý kiến đề nghị bố trí cách thức để đại biểu Quốc hội tranh luận trực tiếp ngoài cách đăng ký phát biểu theo thứ tự.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉ đạo việc bố trí cách thức để đại biểu Quốc hội đăng ký tranh luận trực tiếp khi thảo luận ngoài cách đăng ký phát biểu theo thứ tự.

Một số ý kiến đề nghị điểm c khoản 2 cần có sự phân biệt trong cách thức điều hành mời phát biểu của chủ tọa tùy thuộc vào nội dung thảo luận. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, về nguyên tắc điều hành, chủ tọa phiên thảo luận sẽ mời các vị đại biểu Quốc hội phát biểu theo thứ tự đăng ký.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự đa dạng trong ý kiến phát biểu, thể hiện được ý kiến đại diện của các vùng miền, địa phương, lĩnh vực hoạt động…thì Chủ tọa phiên họp căn cứ vào tình hình thảo luận có thể mời các đại biểu am hiểu, chuyên sâu về nội dung thảo luận hoặc để bảo đảm cân đối các Đoàn đều có đại diện phát biểu ý kiến, nhất là khi thảo luận về nội dung kinh tế - xã hội. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như trong dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc trong tuyên thệ như lời văn tuyên thệ, tuyên thệ trước ai, nơi nào, thời gian cụ thể. Có ý kiến đề nghị quy định chức danh nào được bầu thì chức danh đó phải tuyên thệ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo tuyên thệ là vấn đề mới được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội, theo đó ngay sau khi được bầu thì Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải thực hiện việc tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung một điều mới (Điều 29) quy định về việc người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao, người tuyên thệ phải đứng tuyên thệ trước Quốc kỳ, thời gian tuyên thệ không quá 03 phút như trong dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu để quy định thời gian kỳ họp ngắn hơn, có thể tăng số kỳ họp trong năm, không nên họp vào ngày thứ 7 nếu kỳ họp tiến hành liên tục trong thời gian dài hoặc quy định họp cả thứ 7 và chủ nhật nhưng bố trí nghỉ giữa kỳ họp khoảng 7 - 10 ngày. Ý kiến khác đề nghị chia nhỏ kỳ họp Quốc hội thành 2-3 đợt/kỳ thay vì họp liên tục trong thời gian từ 1 đến 1,5  tháng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, theo quy định tại Điều 83 của Hiến pháp và Điều 90 của Luật tổ chức Quốc hội, Quốc hội mỗi năm họp hai kỳ, việc bố trí thời gian cho hai kỳ họp này phụ thuộc vào khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét, quyết định.

“Việc chia kỳ họp thành nhiều đợt hoặc bố trí nghỉ giữa kỳ là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Quốc hội nước ta”, ông Lý giải thích.

Về thời điểm khai mạc Quốc hội (Điều 3), có ý kiến đề nghị không quy định cố định ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; có thể quy định vào thứ hai của tuần giữa tháng 5 và tháng 10 để tránh việc có thể phải khai mạc kỳ họp vào ngày thứ 6 của tuần. Có ý kiến đề nghị không khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày thứ 6, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo: Quốc hội ta gồm các đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, hoạt động không thường xuyên. Vì vậy, việc quy định cụ thể thời điểm khai mạc hai kỳ họp thường lệ hằng năm là nhằm góp phần bảo đảm sự chủ động trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp cũng như tham gia kỳ họp của đại biểu Quốc hội.

“Đây cũng là thời điểm khai mạc kỳ họp Quốc hội của các nhiệm kỳ Quốc hội từ khóa XI đến nay, đã được thực tế chứng minh là hợp lý. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thời điểm khai mạc đối với hai kỳ họp thường lệ là vào ngày 20/5 và 20/10 hằng năm”, ông Lý báo cáo.

Tuy vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội đã bổ sung quy định để tránh khai mạc kỳ họp vào ngày thứ 6 của tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội (Điều 5), nhiều ý kiến đề nghị cần quy định trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cho phù hợp với đặc điểm cơ cấu đại biểu Quốc hội ở nước ta là có 2/3 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, không nên quản lý đại biểu Quốc hội theo cách hành chính bằng việc báo cáo, xin phép khi vắng mặt.

Ý kiến khác đề nghị làm rõ quy định đại biểu Quốc hội phải báo cáo Chủ tịch Quốc hội quyết định trong trường hợp vắng mặt tại kỳ họp 3 ngày liên tục hay 3 ngày ngắt quãng? Có ý kiến đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với đại biểu Quốc hội trong trường hợp vắng mặt nhiều ngày mà không được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội để nâng cao trách nhiệm của đại biểu.

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo, theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể Quốc hội, họp Tổ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các phiên họp khác và thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội (Điều 26). Trường hợp không thể tham dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại kỳ họp từ 03 ngày làm việc liên tục trở lên vì lý do chính đáng thì đại biểu Quốc hội phải báo cáo xin phép Chủ tịch Quốc hội.

Trong trường hợp đại biểu Quốc hội phải tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội như thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua hoặc thực hiện nhiệm vụ khác mà không thể tham gia phiên họp toàn thể, họp Tổ hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội thì đại biểu báo cáo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Tổng thư ký Quốc hội để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Quốc hội. 

MINH HUỆ

BizLIVE - Gặp gỡ