Bổ sung quy định xử lý cán bộ sai phạm dù đã thôi việc, nghỉ hưu

N.Mạnh

15:35 29/11/2016

BizLIVE -
Đó là là một trong những các nội dung tại báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại phiên họp Chính phủ tháng 11, ngày 29/11.

Bổ sung quy định xử lý cán bộ sai phạm dù đã thôi việc, nghỉ hưu

Phiên họp thường kỳ thánh 11 của Chính phủ.

Sáng 29/11, tại phiên họp Chính phủ tháng 11 về một số nội dung cơ bản triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày báo cáo của Bộ Nội vụ về việc đưa ra một số nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đưa ra một số nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, gắn với kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; cấp trên gợi ý nội dung cần kiểm điểm đối với cấp dưới; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu.
Về nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
Cụ thể là rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế xin-cho, duyệt-cấp, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế…
Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.
Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ.
Đó là, tổng kết và đánh giá, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu.
Về nghiên cứu, xây dựng tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiên quyết thực hiện có mục tiêu, hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW.
Góp ý cho vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cho rằng, thực hiện Nghị quyết này cần có sự phân công rõ ràng, đặc biệt phải quan tâm đến việc phòng chống tham nhũng qua cơ chế, chính sách, không để tồn tại việc móc ngoặc giữa nhóm lợi ích kinh tế và quan chức Nhà nước trong ban hành cơ chế, chính sách để ban phát và “lại quả” cho nhau.
Do đó, phải tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 và sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng với việc cần đưa hết những vấn đề “nóng” này vào trong Luật với chế tài mạnh mẽ hơn nhằm bịt kín mọi sơ hở có thể phát sinh tham nhũng. Đồng thời kiên quyết xử lý và trừng trị tội phạm tham nhũng.

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ