Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng - Mã CK : CKH

  • ROA
  • 5.4% (Năm 2012)
  • ROE
  • 9.0%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 39.7%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 9.0%
  • Vốn điều lệ
  • 10.4 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
TÀI SẢN NGẮN HẠN 22,542,232,361 21,106,573,765 20,502,990,718 19,081,116,699
Tiền và tương đương tiền 5,614,297,945 3,925,179,138 4,176,176,840 5,539,458,665
Tiền 1,614,297,945 625,179,138 1,576,176,840 1,839,458,665
Các khoản tương đương tiền 4,000,000,000 3,300,000,000 2,600,000,000 3,700,000,000
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn - - - -
Đầu tư ngắn hạn - - - -
Dự phòng đầu tư ngắn hạn - - - -
Các khoản phải thu 4,009,116,954 8,954,538,164 7,962,383,673 6,383,774,531
Phải thu khách hàng 4,009,116,954 8,737,037,609 7,954,765,895 6,346,849,532
Trả trước người bán - - - -
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác - 217,500,555 7,617,778 36,924,999
Dự phòng nợ khó đòi - - - -
Hàng tồn kho, ròng 9,730,657,626 6,396,557,388 8,364,430,205 7,157,883,503
Hàng tồn kho 9,730,657,626 6,396,557,388 8,364,430,205 7,157,883,503
Dự phòng giảm giá HTK - - - -
Tài sản lưu động khác 3,188,159,836 1,830,299,075 - -
Trả trước ngắn hạn - - - -
Thuế VAT phải thu 3,188,159,836 1,830,299,075 - -
Phải thu thuế khác - - - -
Tài sản lưu động khác - - - -
TÀI SẢN DÀI HẠN 48,786,169,327 26,962,740,407 3,730,520,942 4,318,981,919
Phải thu dài hạn - - - -
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác - - - -
Dự phòng phải thu dài hạn - - - -
Tài sản cố định 3,598,067,778 3,434,345,407 3,583,594,458 4,204,651,919
GTCL TSCĐ hữu hình 3,598,067,778 3,434,345,407 3,583,594,458 4,204,651,919
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 29,152,082,307 28,578,201,428 27,630,663,428 27,132,344,678
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -25,554,014,529 -25,143,856,021 -24,047,068,970 -22,927,692,759
GTCL Tài sản thuê tài chính - - - -
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - - - -
GTCL tài sản cố định vô hình - - - -
Nguyên giá TSCĐ vô hình - - - -
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình - - - -
Xây dựng cơ bản dở dang - - - -
Giá trị ròng tài sản đầu tư - - - -
Nguyên giá tài sản đầu tư 421,053,231 421,053,231 421,053,231 421,053,231
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -421,053,231 -421,053,231 -421,053,231 -421,053,231
Đầu tư dài hạn - - - -
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết - - - -
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác 649,454,231 - 33,626,484 114,330,000
Trả trước dài hạn 649,454,231 - 33,626,484 114,330,000
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu - - - -
Các tài sản dài hạn khác - - - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 71,328,401,688 48,069,314,172 24,233,511,660 23,400,098,618
NỢ PHẢI TRẢ 55,246,460,796 31,893,820,415 9,602,098,111 8,768,685,069
Nợ ngắn hạn 55,246,460,796 31,683,820,415 9,392,098,111 8,558,685,069
Vay ngắn hạn - - - -
Phải trả người bán 2,440,125,011 3,809,874,518 4,646,398,094 2,745,685,896
Người mua trả tiền trước 3,300,000 - - 140,288,000
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 72,266,508 203,421,368 308,839,165 1,141,457,907
Phải trả người lao động - - - -
Chi phí phải trả 66,654,072 53,391,267 42,383,070 29,660,532
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác 50,447,067,719 25,281,666,984 1,596,920,504 1,792,851,376
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn - 210,000,000 210,000,000 210,000,000
Phải trả nhà cung cấp dài hạn - - - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác - 210,000,000 210,000,000 210,000,000
Vay dài hạn - - - -
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn - - - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên - - - -
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU 16,081,940,892 16,175,493,757 14,631,413,549 14,631,413,549
Vốn và các quỹ 16,081,940,892 16,175,493,757 14,631,413,549 14,631,413,549
Vốn góp 10,376,260,000 10,376,260,000 10,376,260,000 10,376,260,000
Thặng dư vốn cổ phần - - - -
Vốn khác - - - -
Cổ phiếu quỹ - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Chênh lệch tỷ giá - - - -
Quỹ đầu tư và phát triển 4,255,153,549 4,255,153,549 4,255,153,549 3,217,527,549
Quỹ dự phòng tài chính - - - 1,037,626,000
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - - - -
Lãi chưa phân phối 1,450,527,343 1,544,080,208 - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - - - -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước - - - -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 71,328,401,688 48,069,314,172 24,233,511,660 23,400,098,618