Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang - Mã CK : AFX

  • ROA
  • -0.3% (Năm 2014)
  • ROE
  • -0.8%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 62.1%
  • Nợ / Vốn CSH
  • -0.8%
  • Vốn điều lệ
  • 350.0 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN - 300,049,696,945 496,899,750,201 705,153,807,120
Tiền và tương đương tiền - 14,372,820,418 33,547,123,872 164,841,322,053
Tiền - 13,453,720,418 33,547,123,872 18,351,322,053
Các khoản tương đương tiền - 919,100,000 - 146,490,000,000
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn - 71,063,500 - 37,300,000,000
Đầu tư ngắn hạn - - - 37,300,000,000
Dự phòng đầu tư ngắn hạn - - - -
Các khoản phải thu - 29,408,187,760 103,959,777,841 128,465,318,956
Phải thu khách hàng - 27,855,021,343 82,522,422,698 110,921,979,068
Trả trước người bán - 5,745,775,626 23,416,252,912 15,159,603,199
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác - 1,485,508,696 7,466,956,797 9,569,271,844
Dự phòng nợ khó đòi - -5,678,117,905 -9,445,854,566 -7,185,535,155
Hàng tồn kho, ròng - 254,748,497,670 358,355,590,056 366,371,612,283
Hàng tồn kho - 257,198,107,716 360,466,376,234 369,268,127,159
Dự phòng giảm giá HTK - -2,449,610,046 -2,110,786,178 -2,896,514,876
Tài sản lưu động khác - 1,449,127,597 1,037,258,432 8,175,553,828
Trả trước ngắn hạn - 1,446,627,597 1,034,758,432 6,120,818,080
Thuế VAT phải thu - - - 686,117,510
Phải thu thuế khác - 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Tài sản lưu động khác - - - 1,366,118,238
TÀI SẢN DÀI HẠN - 223,148,112,771 249,172,187,940 236,001,815,195
Phải thu dài hạn - 60,000,000 60,000,000 -
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác - 60,000,000 60,000,000 -
Dự phòng phải thu dài hạn - - - -
Tài sản cố định - 141,848,173,484 151,935,521,049 166,131,981,346
GTCL TSCĐ hữu hình - 88,837,511,033 104,445,827,078 120,214,192,041
Nguyên giá TSCĐ hữu hình - 360,706,086,849 359,994,721,586 359,965,541,117
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình - -271,868,575,816 -255,548,894,508 -239,751,349,076
GTCL Tài sản thuê tài chính - - - -
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - - - -
GTCL tài sản cố định vô hình - 53,010,662,451 47,489,693,971 26,614,114,347
Nguyên giá TSCĐ vô hình - 53,963,764,975 47,967,831,410 26,818,351,833
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình - -953,102,524 -478,137,439 -204,237,486
Xây dựng cơ bản dở dang - - - 19,303,674,958
Giá trị ròng tài sản đầu tư - 3,969,597,744 4,940,509,745 5,908,768,982
Nguyên giá tài sản đầu tư - 16,137,653,892 16,137,653,892 16,137,653,892
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư - -12,168,056,148 -11,197,144,147 -10,228,884,910
Đầu tư dài hạn - 25,650,000,000 23,250,000,000 4,500,000,000
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết - 25,650,000,000 23,250,000,000 4,500,000,000
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác - 35,802,387,172 52,734,834,128 59,461,064,867
Trả trước dài hạn - 35,802,387,172 52,734,834,128 59,377,064,867
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu - - - -
Các tài sản dài hạn khác - - - 84,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN - 523,197,809,716 746,071,938,141 941,155,622,315
NỢ PHẢI TRẢ - 175,037,515,500 388,331,206,341 584,133,008,667
Nợ ngắn hạn - 174,294,515,500 387,828,206,341 583,569,170,972
Vay ngắn hạn - 115,534,487,453 338,697,831,593 501,139,244,941
Phải trả người bán - 15,286,026,822 23,293,868,582 38,396,513,657
Người mua trả tiền trước - 33,807,196,805 5,578,638,277 3,956,877,876
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước - 580,704,150 246,685,426 669,763,548
Phải trả người lao động - 2,540,398,707 3,951,572,101 908,738,352
Chi phí phải trả - 3,016,545,355 2,633,587,212 1,037,649,539
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác - 2,764,955,478 11,332,684,146 33,383,617,055
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn - 743,000,000 503,000,000 563,837,695
Phải trả nhà cung cấp dài hạn - - - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác - 743,000,000 503,000,000 503,000,000
Vay dài hạn - - - 60,837,695
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn - - - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên - - - -
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU - 348,160,294,216 357,740,731,800 357,022,613,648
Vốn và các quỹ - 348,160,294,216 357,740,731,800 357,022,613,648
Vốn góp - 350,000,000,000 350,000,000,000 350,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần - - - -
Vốn khác - - - -
Cổ phiếu quỹ - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Chênh lệch tỷ giá - - - -
Quỹ đầu tư và phát triển - 4,875,078,692 4,988,755,240 2,494,377,620
Quỹ dự phòng tài chính - - - 2,494,377,620
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - 2,002,602,581 2,002,602,581 2,002,602,581
Lãi chưa phân phối - -8,717,387,057 749,373,979 31,255,827
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - - - -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước - - - -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - 523,197,809,716 746,071,938,141 941,155,622,315