Công ty Cổ phần DAMSAN - Mã CK : ADS

  • ROA
  • 1.9% (Năm 2014)
  • ROE
  • 11.7%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 84.2%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 11.7%
  • Vốn điều lệ
  • 100.7 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN - 788,648,920,218 833,183,368,790 811,541,407,671
Tiền và tương đương tiền - 48,693,120,665 89,869,691,424 7,657,573,641
Tiền - 13,417,062,039 17,073,220,641 7,657,573,641
Các khoản tương đương tiền - 35,276,058,626 72,796,470,783 -
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn - 291,583,679,380 355,070,225,642 422,533,750,002
Đầu tư ngắn hạn - - - -
Dự phòng đầu tư ngắn hạn - - - -
Các khoản phải thu - 212,551,874,581 202,176,784,734 174,000,578,505
Phải thu khách hàng - 104,051,745,939 113,517,301,849 81,796,268,259
Trả trước người bán - 21,797,522,461 24,854,591,815 72,088,093,567
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác - 89,763,320,871 65,928,507,637 20,336,067,947
Dự phòng nợ khó đòi - -6,109,904,385 -3,556,116,567 -2,567,669,396
Hàng tồn kho, ròng - 204,473,662,880 171,181,878,849 170,959,712,971
Hàng tồn kho - 204,473,662,880 171,181,878,849 170,959,712,971
Dự phòng giảm giá HTK - - - -
Tài sản lưu động khác - 31,346,582,712 14,884,788,141 36,389,792,552
Trả trước ngắn hạn - 884,564,025 - 30,803,091,067
Thuế VAT phải thu - 29,718,391,924 14,049,014,972 5,586,701,485
Phải thu thuế khác - 743,626,763 835,773,169 -
Tài sản lưu động khác - - - -
TÀI SẢN DÀI HẠN - 476,560,743,868 222,501,550,676 249,634,344,292
Phải thu dài hạn - 3,730,131,090 3,575,856,600 3,382,575,660
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác - 3,730,131,090 3,575,856,600 3,382,575,660
Dự phòng phải thu dài hạn - - - -
Tài sản cố định - 353,263,259,997 205,320,755,896 231,057,405,181
GTCL TSCĐ hữu hình - 324,687,521,793 173,058,793,816 195,109,219,225
Nguyên giá TSCĐ hữu hình - 542,291,875,230 365,755,655,200 355,326,705,829
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình - -217,604,353,437 -192,696,861,384 -160,217,486,604
GTCL Tài sản thuê tài chính - 27,128,729,901 30,667,259,889 34,205,789,877
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - 35,385,299,873 35,385,299,873 35,385,299,873
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - -8,256,569,972 -4,718,039,984 -1,179,509,996
GTCL tài sản cố định vô hình - 1,447,008,303 1,594,702,191 1,742,396,079
Nguyên giá TSCĐ vô hình - 2,285,306,375 2,285,306,375 2,285,306,375
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình - -838,298,072 -690,604,184 -542,910,296
Xây dựng cơ bản dở dang - - - -
Giá trị ròng tài sản đầu tư - - - -
Nguyên giá tài sản đầu tư - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư - - - -
Đầu tư dài hạn - - - -
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết - - - -
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác - 9,980,153,724 12,522,067,298 12,757,994,175
Trả trước dài hạn - 9,368,317,398 12,458,856,604 12,604,733,040
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu - 611,836,326 63,210,694 153,261,135
Các tài sản dài hạn khác - - - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN - 1,265,209,664,086 1,055,684,919,466 1,061,175,751,963
NỢ PHẢI TRẢ - 1,008,829,428,912 821,579,307,489 893,303,477,539
Nợ ngắn hạn - 858,828,696,618 758,898,609,943 770,808,578,002
Vay ngắn hạn - 608,440,965,119 595,403,670,808 627,404,860,952
Phải trả người bán - 206,998,443,707 145,285,790,281 47,511,720,679
Người mua trả tiền trước - 23,626,277,244 3,541,824,318 21,189,008,507
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước - 6,382,864,644 1,931,893,798 2,561,977,789
Phải trả người lao động - 4,147,755,952 2,770,045,105 5,690,215,581
Chi phí phải trả - 1,854,865,446 508,930,564 231,242,190
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác - 5,107,167,339 7,821,513,438 2,572,638,887
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn - 150,000,732,294 62,680,697,546 122,494,899,537
Phải trả nhà cung cấp dài hạn - - - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác - 14,063,148 - -
Vay dài hạn - 149,986,669,146 55,260,197,546 122,494,899,537
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn - - - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên - - 7,420,500,000 -
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU - 256,380,235,174 234,105,611,977 167,872,274,424
Vốn và các quỹ - 256,380,235,174 234,105,611,977 167,872,274,424
Vốn góp - 168,734,810,000 160,700,000,000 100,700,000,000
Thặng dư vốn cổ phần - 322,900,000 322,900,000 322,900,000
Vốn khác - 2,294,024,276 2,294,024,276 2,294,024,276
Cổ phiếu quỹ - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Chênh lệch tỷ giá - - - -
Quỹ đầu tư và phát triển - 5,007,392,770 3,703,588,079 3,703,588,079
Quỹ dự phòng tài chính - - - -
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - - - -
Lãi chưa phân phối - 64,991,964,500 55,413,910,942 60,851,762,069
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - - - -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước - - - -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - 1,265,209,664,086 1,055,684,919,466 1,061,175,751,963