Báo cáo tài chính

  • ROA
  • 3.9% (Năm 2015)
  • ROE
  • 8.5%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 54.0%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 8.5%
  • Vốn điều lệ
  • 17,093.3 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
TÀI SẢN NGẮN HẠN 21,815,378,300,732 19,001,583,028,846 18,884,656,849,523 -
Tiền và tương đương tiền 4,466,482,193,053 3,897,438,211,993 2,516,391,493,246 -
Tiền 4,207,482,193,053 3,531,634,386,864 2,014,189,947,879 -
Các khoản tương đương tiền 259,000,000,000 365,803,825,129 502,201,545,367 -
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 12,864,251,577,500 10,669,251,577,500 9,955,281,653,186 -
Đầu tư ngắn hạn 28,851,577,500 28,851,577,500 9,991,134,025,686 -
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 12,835,400,000,000 - -35,852,372,500 -
Các khoản phải thu 3,478,339,376,601 3,375,900,631,637 5,408,121,771,798 -
Phải thu khách hàng 1,554,051,611,707 1,077,577,420,705 910,030,107,820 -
Trả trước người bán 1,441,502,602,833 1,631,934,234,802 3,803,789,911,797 -
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác 548,330,480,015 666,645,955,952 1,077,689,804,531 -
Dự phòng nợ khó đòi -65,545,317,954 -257,966,500 -383,388,052,350 -
Hàng tồn kho, ròng 711,653,416,259 540,335,803,347 503,992,641,236 -
Hàng tồn kho 711,653,416,259 540,335,803,347 506,080,564,272 -
Dự phòng giảm giá HTK - - -2,087,923,036 -
Tài sản lưu động khác 294,651,737,319 518,656,804,369 500,869,290,057 -
Trả trước ngắn hạn 36,432,030,600 13,333,690,741 9,307,065,868 -
Thuế VAT phải thu 160,457,773,343 481,282,531,584 483,127,985,355 -
Phải thu thuế khác 97,761,933,376 24,040,582,044 1,501,051,601 -
Tài sản lưu động khác - - 6,933,187,233 -
TÀI SẢN DÀI HẠN 23,036,327,432,825 24,770,618,412,752 15,776,704,721,119 -
Phải thu dài hạn 179,312,342,416 442,194,291,147 - -
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác 447,777,353,441 740,970,028,460 295,347,222,331 -
Dự phòng phải thu dài hạn -268,465,011,025 -298,775,737,313 -295,347,222,331 -
Tài sản cố định 20,661,233,695,634 23,567,996,554,926 15,054,356,314,650 -
GTCL TSCĐ hữu hình 20,589,827,193,613 20,956,557,261,768 9,616,695,550,530 -
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 37,173,063,774,268 34,322,135,820,487 21,334,108,625,923 -
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -16,583,236,580,655 -13,365,578,558,719 -11,717,413,075,393 -
GTCL Tài sản thuê tài chính - - - -
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - - - -
GTCL tài sản cố định vô hình 71,406,502,021 83,984,934,056 77,308,703,525 -
Nguyên giá TSCĐ vô hình 166,049,838,381 162,089,129,365 143,750,549,412 -
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -94,643,336,360 -78,104,195,309 -66,441,845,887 -
Xây dựng cơ bản dở dang - 2,527,454,359,102 5,360,352,060,595 -
Giá trị ròng tài sản đầu tư 32,243,749,055 37,782,417,455 20,278,863,188 -
Nguyên giá tài sản đầu tư 37,252,913,794 43,544,772,545 24,976,237,600 -
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -5,009,164,739 -5,762,355,090 -4,697,374,412 -
Đầu tư dài hạn 642,381,611,143 283,698,809,144 233,894,892,051 -
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết 420,912,964,361 78,459,872,644 76,344,372,462 -
Đầu tư dài hạn khác 236,368,936,500 205,238,936,500 182,408,638,880 -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -14,900,289,718 - -24,858,119,291 -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác 467,299,161,959 438,946,340,080 468,174,651,230 -
Trả trước dài hạn 80,924,435,664 90,414,653,681 56,837,079,918 -
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 386,374,726,295 348,531,686,399 381,468,835,307 -
Các tài sản dài hạn khác - - 29,868,736,005 -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 44,851,705,733,557 43,772,201,441,598 34,661,361,570,642 -
NỢ PHẢI TRẢ 24,237,053,736,116 23,281,898,790,159 17,593,152,722,502 -
Nợ ngắn hạn 8,151,139,856,837 7,539,997,750,334 8,906,302,472,007 -
Vay ngắn hạn 307,816,114,542 249,576,290,862 260,712,107,524 -
Phải trả người bán 1,261,450,022,044 1,730,453,102,794 2,617,290,838,959 -
Người mua trả tiền trước 17,457,223,687 32,676,812,137 40,394,792,693 -
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 695,563,563,456 878,337,690,050 736,127,267,128 -
Phải trả người lao động 1,473,695,042,061 1,276,677,186,040 941,812,143,253 -
Chi phí phải trả 2,242,472,446,530 2,488,480,623,450 3,768,151,059,861 -
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác 1,567,013,890,045 238,765,550,258 69,350,588,552 -
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 3,597,873,184 - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn 16,085,913,879,279 15,741,901,039,825 8,686,850,250,495 -
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 11,941,547,164 10,831,388,003 - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác 30,602,441,029 28,003,081,096 10,633,777,209 -
Vay dài hạn 13,118,821,693,739 12,268,066,570,726 8,638,677,037,694 -
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - 5,386,131,309 -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 2,924,548,197,347 3,435,000,000,000 - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên - - 32,153,304,283 -
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU 20,614,651,997,441 20,490,302,651,439 16,977,685,418,807 -
Vốn và các quỹ 20,614,014,669,941 20,489,665,323,939 16,977,048,091,307 -
Vốn góp 17,093,269,312,227 16,274,430,190,554 10,610,862,860,436 -
Thặng dư vốn cổ phần - 48,450,000 48,450,000 -
Vốn khác - 212,615,997 4,082,794,755,561 -
Cổ phiếu quỹ -15,543,216 - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 342,731,552,995 - - -
Chênh lệch tỷ giá -954,907,598 -1,056,570,177 -76,802,212 -
Quỹ đầu tư và phát triển - 1,236,142,821 442,136,290,952 -
Quỹ dự phòng tài chính - - 609,056,644 -
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - - - -
Lãi chưa phân phối 1,806,960,155,796 2,904,152,830,046 1,840,111,144,882 -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 587,575,433,242 481,681,714,394 562,335,044 -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 637,327,500 637,327,500 637,327,500 -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước 637,327,500 637,327,500 637,327,500 -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - 90,523,429,333 -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 44,851,705,733,557 43,772,201,441,598 34,661,361,570,642 -