Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang - Mã CK : ACE

  • ROA
  • 9.2% (Năm 2008)
  • ROE
  • 29.3%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 68.6%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 29.3%
  • Vốn điều lệ
  • 23.0 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013
TÀI SẢN NGẮN HẠN 111,631,723,029 115,333,124,285 104,105,616,935 103,385,150,101
Tiền và tương đương tiền 8,554,782,805 9,325,117,874 4,759,511,122 2,703,250,851
Tiền 8,554,782,805 9,325,117,874 4,759,511,122 2,703,250,851
Các khoản tương đương tiền - - - -
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1,129,000,000 1,129,000,000 838,973,154 1,020,067,307
Đầu tư ngắn hạn 1,129,000,000 1,129,000,000 1,129,000,000 1,129,000,000
Dự phòng đầu tư ngắn hạn - - -290,026,846 -108,932,693
Các khoản phải thu 63,062,043,869 74,615,651,670 62,429,496,565 59,593,772,752
Phải thu khách hàng 70,191,090,800 82,630,211,512 66,457,146,406 64,531,769,195
Trả trước người bán 3,807,054,104 1,812,940,810 1,949,363,362 616,163,810
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác 1,738,520,932 1,522,422,487 1,128,086,471 1,190,260,825
Dự phòng nợ khó đòi -12,674,621,967 -11,349,923,139 -7,105,099,674 -6,744,421,078
Hàng tồn kho, ròng 38,885,896,355 30,263,354,741 35,779,571,820 39,687,848,598
Hàng tồn kho 38,885,896,355 30,263,354,741 35,779,571,820 39,687,848,598
Dự phòng giảm giá HTK - - - -
Tài sản lưu động khác - - 298,064,274 380,210,593
Trả trước ngắn hạn - - - -
Thuế VAT phải thu - - - -
Phải thu thuế khác - - 137,894,118 -
Tài sản lưu động khác - - 160,170,156 380,210,593
TÀI SẢN DÀI HẠN 20,477,540,157 18,433,205,226 19,916,483,939 20,767,384,158
Phải thu dài hạn - - - -
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác - - - -
Dự phòng phải thu dài hạn - - - -
Tài sản cố định 16,130,706,530 13,796,908,897 14,791,322,634 16,049,064,795
GTCL TSCĐ hữu hình 14,886,409,125 12,742,104,242 13,736,517,979 14,984,958,489
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 92,832,774,264 85,706,101,562 81,218,059,360 77,231,688,552
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -77,946,365,139 -72,963,997,320 -67,481,541,381 -62,246,730,063
GTCL Tài sản thuê tài chính - - - -
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - - - -
GTCL tài sản cố định vô hình 1,244,297,405 1,054,804,655 1,054,804,655 1,054,804,655
Nguyên giá TSCĐ vô hình 2,636,866,405 2,447,373,655 2,447,373,655 2,447,373,655
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -1,392,569,000 -1,392,569,000 -1,392,569,000 -1,392,569,000
Xây dựng cơ bản dở dang - - - 9,301,651
Giá trị ròng tài sản đầu tư - - - -
Nguyên giá tài sản đầu tư - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư - - - -
Đầu tư dài hạn 3,900,000,000 3,900,000,000 3,900,000,000 3,900,000,000
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết 3,900,000,000 3,900,000,000 3,900,000,000 3,900,000,000
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác 202,890,357 650,161,784 1,225,161,305 818,319,363
Trả trước dài hạn 51,402,357 611,761,784 1,186,761,305 509,274,363
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 151,488,000 38,400,000 38,400,000 309,045,000
Các tài sản dài hạn khác - - - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 132,109,263,186 133,766,329,511 124,022,100,874 124,152,534,259
NỢ PHẢI TRẢ 61,853,799,890 66,731,943,980 68,665,913,654 72,589,925,243
Nợ ngắn hạn 60,759,759,890 66,578,343,980 68,387,313,654 72,436,325,243
Vay ngắn hạn 10,056,170,760 17,166,186,220 27,605,456,536 32,541,299,228
Phải trả người bán 13,068,117,242 25,230,057,790 22,813,137,041 19,621,796,402
Người mua trả tiền trước 5,001,766,402 3,274,150,748 4,172,521,830 7,470,335,919
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 5,027,731,009 5,433,796,520 961,819,295 1,058,364,903
Phải trả người lao động 9,372,782,710 7,749,401,056 5,663,125,719 5,428,643,750
Chi phí phải trả 57,073,374 65,002,424 3,347,106,210 1,059,866,565
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác 1,985,619,069 1,856,395,010 1,821,240,011 3,276,011,184
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 15,643,452,402 5,519,587,290 1,765,842,090 1,210,743,370
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn 1,094,040,000 153,600,000 278,600,000 153,600,000
Phải trả nhà cung cấp dài hạn - - - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác - - - -
Vay dài hạn 375,000,000 - 125,000,000 -
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn - - - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên 719,040,000 153,600,000 153,600,000 153,600,000
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU 70,255,463,296 67,034,385,531 55,356,187,220 51,562,609,016
Vốn và các quỹ 70,255,463,296 67,034,385,531 55,356,187,220 51,562,609,016
Vốn góp 30,507,810,000 30,507,810,000 26,529,100,000 26,529,100,000
Thặng dư vốn cổ phần 135,908,000 135,908,000 135,908,000 135,908,000
Vốn khác - - - -
Cổ phiếu quỹ - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Chênh lệch tỷ giá - - - -
Quỹ đầu tư và phát triển 17,258,769,220 17,258,769,220 15,951,316,456 14,857,634,312
Quỹ dự phòng tài chính - - 1,900,464,560 1,720,464,560
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - - - -
Lãi chưa phân phối 22,352,976,076 19,131,898,311 10,839,398,204 8,319,502,144
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - - - -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước - - - -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 132,109,263,186 133,766,329,511 124,022,100,874 124,152,534,259