Báo cáo tài chính

  • ROA
  • 2.1% (Năm 2015)
  • ROE
  • 22.2%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 90.6%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 22.2%
  • Vốn điều lệ
  • 29.4 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
TÀI SẢN NGẮN HẠN 404,322,715,253 216,296,284,274 189,707,138,733 171,905,523,269
Tiền và tương đương tiền 115,044,109,286 21,902,547,421 22,713,802,380 28,077,251,707
Tiền 115,044,109,286 21,902,547,421 22,713,802,380 28,077,251,707
Các khoản tương đương tiền - - - -
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn - - - -
Đầu tư ngắn hạn - - - -
Dự phòng đầu tư ngắn hạn - - - -
Các khoản phải thu 188,671,373,378 105,969,466,260 84,713,171,987 72,014,493,502
Phải thu khách hàng 123,963,669,828 105,817,863,504 84,001,689,392 71,515,512,461
Trả trước người bán - - - -
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác 64,707,703,550 151,602,756 711,482,595 498,981,041
Dự phòng nợ khó đòi - - - -
Hàng tồn kho, ròng 100,483,392,589 76,777,961,799 77,112,038,488 64,001,311,942
Hàng tồn kho 100,483,392,589 76,777,961,799 77,112,038,488 64,001,311,942
Dự phòng giảm giá HTK - - - -
Tài sản lưu động khác 123,840,000 11,646,308,794 5,168,125,878 7,812,466,118
Trả trước ngắn hạn 123,840,000 126,224,863 94,500,000 116,556,450
Thuế VAT phải thu - - - -
Phải thu thuế khác - 9,845,940 - -
Tài sản lưu động khác - 11,510,237,991 5,073,625,878 7,695,909,668
TÀI SẢN DÀI HẠN 3,571,055,556 4,080,681,501 6,129,136,449 8,303,465,440
Phải thu dài hạn - - - -
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác - - - -
Dự phòng phải thu dài hạn - - - -
Tài sản cố định 3,458,947,545 4,024,532,819 5,999,425,067 8,287,441,662
GTCL TSCĐ hữu hình 3,458,947,545 4,024,532,819 5,999,425,067 8,284,046,986
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 13,079,176,301 14,468,300,768 14,468,300,768 16,450,384,450
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -9,620,228,756 -10,443,767,949 -8,468,875,701 -8,166,337,464
GTCL Tài sản thuê tài chính - - - -
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - - - -
GTCL tài sản cố định vô hình - - - 3,394,676
Nguyên giá TSCĐ vô hình - - - 15,276,000
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình - - - -11,881,324
Xây dựng cơ bản dở dang - - - -
Giá trị ròng tài sản đầu tư - - - -
Nguyên giá tài sản đầu tư - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư - - - -
Đầu tư dài hạn - - - -
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết - - - -
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác 112,108,011 56,148,682 129,711,382 16,023,778
Trả trước dài hạn 112,108,011 56,148,682 129,711,382 16,023,778
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu - - - -
Các tài sản dài hạn khác - - - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 407,893,770,809 220,376,965,775 195,836,275,182 180,208,988,709
NỢ PHẢI TRẢ 369,490,458,876 184,391,817,108 160,880,786,614 147,809,197,722
Nợ ngắn hạn 369,490,458,876 184,391,817,108 160,880,786,614 143,591,420,398
Vay ngắn hạn - 3,000,000,000 3,500,000,000 8,500,000,000
Phải trả người bán - - - 58,212,634,511
Người mua trả tiền trước 298,060,015,517 80,453,250,006 76,996,351,195 1,737,103,151
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 897,517,957 908,533,646 855,072,424 518,550,000
Phải trả người lao động - 667,720,000 553,150,000 -
Chi phí phải trả - - - -
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác 69,531,504,881 98,483,646,129 78,366,711,570 73,929,574,906
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn - - - 4,217,777,324
Phải trả nhà cung cấp dài hạn - - - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác - - - -
Vay dài hạn - - - 4,217,777,324
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn - - - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên - - - -
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU 38,403,311,933 35,985,148,667 34,955,488,568 32,399,790,987
Vốn và các quỹ 38,403,311,933 35,985,148,667 34,955,488,568 32,399,790,987
Vốn góp 29,408,620,000 29,408,620,000 29,408,620,000 29,408,620,000
Thặng dư vốn cổ phần - - - 1,301,219,906
Vốn khác 1,301,219,906 1,301,219,906 1,301,219,906 -
Cổ phiếu quỹ - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Chênh lệch tỷ giá - - - -
Quỹ đầu tư và phát triển 3,948,725,835 1,235,330,305 418,142,541 -
Quỹ dự phòng tài chính - 1,432,872,480 1,432,872,480 1,014,729,939
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - - - -
Lãi chưa phân phối 3,744,746,192 2,607,105,976 2,394,633,641 675,221,142
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - - - -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước - - - -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 407,893,770,809 220,376,965,775 195,836,275,182 180,208,988,709